Nowości

Nowe pracownie komputerowe w Publicznej Szkole Podstawowej

27 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski jako Partner Projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, odebrał w Kielcach Umowę podpisaną pomiędzy Partnerem wiodącym Województwem Świętokrzyskim a firmą „GALAXY” Systemy Informatyczne  Sp. z o. o., Wykonawcą zamówienia pn. „Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego”, realizowanego dla pracowni informatycznych objętych projektem oraz podpisał Umowę dotacji celowej w 2019r. w kwocie 7 775,68 zł. stanowiącej do 5% kosztów kwalifikowanych zadania Partnera w ramach projektu  realizowanego na podstawie Decyzji o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 – Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, udzielanej przez Województwo Świętokrzyskie na pokrycie wkładu własnego Partnera. W ramach Przedmiotowego projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie wyposaży pracownie informatyczne mieszczące się w budynku przy ul. Szkolnej 1 oraz budynku przy ul. Zysmana 9 w 50 szt. zestawów komputerowych w obudowie zintegrowanej z monitorem (tzw. All-In-One), z najnowszym systemem operacyjnym i oprogramowaniem. Jest to bardzo szybki  sprzęt, o dużych możliwościach, który na pewno zmieni sposób nauki. Będzie można go wykorzystywać nie tylko na lekcjach informatyki. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie zdalnie udostępniać interesujące materiały edukacyjne.

Całkowity koszt zadania: 155 513,50 zł.
Dofinansowanie UE (75% KK): 116 635,13zł.
Wkład własny Partnera (25% KK): 38 878,38 zł.
w tym dotacja WŚ (5% KK): 7 775,68 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego