Rolnictwo

Obowiązek rejestracji w zakresie produkcji pierwotnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2020 r., poz. 2021) każdy kto produkuje i sprzedaje żywność pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane oraz zboże – przeznaczone do produkcji żywności) do zakładów przetwórstwa, punktów skupu lub prowadzi sprzedaż na targowiskach, powinien posiadać zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów.

Organem właściwym w sprawach rejestracji na terenie powiatu sandomierskiego jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz.

Informujemy, iż w/w wnioski dostępne są w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu lub na stronie internetowej Stacji w zakładce Nadzór Sanitarny —> Higiena Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych —> Wnioski, formularze —> wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. We wniosku należy określić m. in.: imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy; adres/siedziba wnioskodawcy wg KRS lub EDG lub numeru identyfikacyjnego ARMiR; PESEL/numer identyfikacji podatkowej NIP; rodzaj i zakres prowadzonej działalności, rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji lub obrotu z terenu powiatu sandomierskiego oraz dane dobrowolne (tel. do kontaktu, adres e-mail), które ułatwią kontakt z wnioskodawcą. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie są dostępne pod nr telefonu: 887435454 lub 158322263 nr wewnętrzny 13 lub 14 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu – Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i PK. W przypadku wystąpienia problemu z wypełnieniem wniosku, należy zgłosić się do w/w Sekcji.

Prowadzenie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów będzie skutkowało wymierzeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust. 1, pkt 4 i art. 104 ust. ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu przypomina także o obowiązkach ciążących na plantatorach i punktach skupu owoców miękkich w tym truskawek i malin w zakresie stosowania zasad higieny w ramach Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP).

Wniosek