Obwieszczenia

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2017 poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn.zm.)

Wójt Gminy w Klimontowie

zawiadamia, że dnia 18.05.2018 r. do tutejszego organu wpłynęły odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”,

wydanej 02 maja 2018 znak: R.6220.1.2016.

Zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego akta sprawy przekazano do organu odwoławczego tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.