Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Klimontów postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru na świetlicę środowiskową oraz piętra na obiekt kultury

przewidzianej do realizacji:

na terenie działek nr ewid. 417/1, 417/2 położonej w obrębie Klimontów w gminie Klimontów

uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.
W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
Dokumentacja dotycząca w/w sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pokój nr 7 w godzinach 730-1430

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu