Obwieszczenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Klimontów postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie wodociągu wraz z przyłączami

przewidzianej do realizacji na terenie działek nr ewid.:

70/7, 71/6 – obręb Konary, gmina Klimontów
117/7 – obręb Klimontów, gmina Klimontów

uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.

W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Dokumentacja dotycząca w/w sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pokój nr 7 w godzinach 730–1430.