Obwieszczenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm) oraz §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zawiadamiam strony, iż na wniosek z dnia 22.09.2017 r. (data wpływu: 16.10.2017 r.)

Zarządu Dróg Powiatowych
w Sandomierzu z s. w Samborcu
Samborzec 199 27-650 Samborzec

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0796T Goźlice-Przybysławice w miejscowościach Ossolin, Dziewków od km 3+547 do km 5+347”.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 0796T Goźlice-Przybysławice na odcinku od km 3+547 do km 5+347.
Miejscem realizacji inwestycji są następujące działki:
23/1 obręb Dziewków
202 i 207 obręb Ossolin
Niniejszy wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie www.ekoportal.gov.pl pod Nr 26/2017.
Stronami postępowania jest wnioskodawca oraz właściciele i posiadacze działek ewidencyjnych objętych inwestycją oraz bezpośrednio przyległych do działek na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedmiotową inwestycję wstępnie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)opinię na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia wyraża Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W przedmiotowej sprawie organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Klimontów.
W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w godzinach pracy Urzędu.