Obwieszczenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamia,

że zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0796T Goźlice-Przybysławice w miejscowościach Ossolin Dziewków od km 3+547 do km 5+347”

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godz. 730-1530

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Dziewków, Ossolin.