Obwieszczenia

Obwieszczenie

Klimontów, dnia 16.01.2018
R.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i art. 74 ust. 3 pkt 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Wójt Klimontowa

zawiadamia, że w związku z prowadzonym na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 25-602 Kielce reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Marcina Dobek Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Lispus ul. Matejki 7 22-100 Chełm postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”,

tut. organ pismem z dnia 12.01.2018 r. wystąpił do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o obwieszczonych czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty).

Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godzinach 730-1430 wnieść ewentualne uwagi i wnioski.