Obwieszczenia

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 144 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „GŁUSZEC”
Plan polowań Koła Łowieckiego „GŁUSZEC” na sezon 2018/2019

Lp. Termin Obwód – przybliżony rejon polowań Zwierzyna
1 16.12.2018
godz. 800
144 zając, bażant, lis

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie i w sołectwach: Pokrzywianka, Konary, Ułanowice, Olbierzowice.