Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa oświetlenia w ul. Partyzantów miejscowość Klimontów

Klimontów, 2020.01.15

PG.6733.1.2020

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w ramach uzupełnienia istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimontów gmina Klimontów na działkach o nr ewidencyjnych: 1104, 1105, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097, 1096, 1095, 914, 1519, 718/2, 719/2, 718/3, 238/4, 719/4″

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art.10§1 i art. 40 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, iż

w dniu 2020.01.03 zostało wszczęte
postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w ramach uzupełnienia istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimontów gmina Klimontów na działkach o nr ewidencyjnych: 1104, 1105, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097, 1096, 1095, 914, 1519, 718/2, 719/2, 718/3, 238/4, 719/4.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie , w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych Urzędu Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące spraw jw. Zostanie włączone do akt sprawy i poddane i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.
Godziny przyjęć stron: 730 – 1430.

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.- wyciąg):
Art. 53 ust. 1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm. – wyciąg):
Art. 49. §1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Art. 49b. §1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 §1 lub art. 49a o decyzji i postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję i postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób i takiej formie.
§2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w §1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia i tym stronę i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika chyba, że charakter czynności wymaga osobistego działania.
Art. 33. §1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego i zgłoszone do protokołu.
§2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelniania, o którym mowa w §3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73.§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§1a. Czynności określone w §1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§1b. Wgląd w akta sprawy w przypadku, o którym mowa w art. 236§2, następuje z pominięciem danych osobowych osoby składającej skargę.
§2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.