Obwieszczenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405)

informuje

o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”.

Procedurę wszczyna się w związku z przedłożeniem do tut. organu w dniu 05.07.2017 r. suplementu nr 1 i w dniu 01.08.2017 r. suplementu nr 2 do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa” jako dokumenty opracowane w związku z wezwaniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz pytaniami i uwagami społeczeństwa.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (klimontow@klimontow.pl) i ustnej w terminie od dnia 24 sierpnia 2017 r. do dnia 22 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 w godz. 730 do 1430.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy w Klimontowie.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Ponadto informuję iż na podstawie art. 77 ust. 1 stawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie zostanie wydana przez Wójta Gminy Klimontów, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i po dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.