Aktualności

Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 r.

Wójt Gminy Klimontów informuje, że ruszyła kolejna edycja programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 r.”, adresowanego dla gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich z terenu województwa świętokrzyskiego. Na realizację programu Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył w 2018 roku 1 milion złotych.

Głównym celem programu jest:

 • rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz pobudzanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej, działania na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
 • tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Nabór wniosków konkursowych od stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych itp. będzie prowadzony w ramach gmin do 16 kwietnia w wersji papierowej i elektronicznej, a następnie do 30 kwietnia 2018 r. gminy mają czas na przekazanie zebranych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego.

Wysokość dotacji dla podmiotów uprawnionych nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania. Wymagany finansowy wkład własny Gminy wynosi minimum 20% całkowitej wartości zadania. Maksymalna wysokość dotacji – 10 000,00 zł.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na:

 • budowa małych obiektów, odbudowa oraz przebudowa obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, jak również służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP, itp.),
 • zakupy inwestycyjne mające na celu wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, a także infrastruktury towarzyszącej, jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP, itp.),
 • tworzenie szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji i integracji służących do użytku publicznego,
 • zakupy inwestycyjne towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów (m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych itp.);
 • prace inwestycyjne mające na celu urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków, skwerów i innych miejsc wypoczynku;

Ubiegając się o wsparcie projektu niezbędne jest posiadanie wymaganych pozwoleń oraz dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Zasady przyznawania dotacji

 • Organizacje pozarządowe (koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, ochotnicze straże pożarne, itp.) działające na terenie gmin w województwie świętokrzyskim, których cele statutowe są zgodne z celami wsparcia niniejszego konkursu, składają do właściwej miejscowo z uwagi na miejsce realizacji projektu gminy propozycje projektów przeznaczonych do realizacji. Każda z organizacji może złożyć jedną propozycję projektu.
 • Projekty będą przekazywane za pośrednictwem Gminy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 • Dotacja może być przyznana jedynie na wsparcie zadań, o których mowa w paragrafie 4 regulaminu.
 • Złożenie wniosku o wsparcie nie gwarantuje przyznania dotacji. Maksymalnie objętych dofinansowaniem może zostać do 3 projektów z danej gminy.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego w dniu składania wniosku wzoru.
 • Podmioty, których projekty zostaną rekomendowane przez Komisję Konkursową będą mogły otrzymać dotację. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie przez Gminy umowy o przekazanie dotacji. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych wniosków przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W tym przypadku organizator będzie żądał przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu, zakresu i harmonogramu realizacji zadania dostosowanego do wysokości przyznanych środków.
 • Zarząd Województwa przyznając dotacje może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.
 • Koszty ponoszone w ramach realizacji zadania są kwalifikowane, jeżeli:
  • są związane bezpośrednio z realizowanym zadaniem, niezbędne do jego realizacji,
  • zostały faktycznie poniesione (tzn. nastąpił rozchód środków finansowych z rachunku bankowego wnioskodawcy na podstawie faktury),
  • są udokumentowane dowodami księgowymi (faktury, umowy, rachunki do umów),
 • Przyznane środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, a także na pokrycie wierzytelności i zobowiązań podmiotu niezwiązanych z realizacją dofinansowanego zadania.
 • Od podjętych decyzji o przyznaniu dotacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:

 1. Uchwała nr 3546/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”
 2. Regulamin konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”
 3. Załączniki do Uchwały nr 3546/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” – Wniosek