Aktualności

Odnowa Wsi Świętokrzyskiej

Wójt Gminy Klimontów informuje, że ruszyła kolejna edycja programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”, adresowanego dla gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Na realizację programu Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył w 2017 roku 1 milion złotych. Obradujący Zarząd Województwa zatwierdził regulamin konkursu.
Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla ich mieszkańców, jak również potrzeba kultywowania w społecznościach lokalnych tradycji i odrębności kulturowej.

Nabór wniosków konkursowych od stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych itp. będzie prowadzony w ramach gmin do 26 maja, a następnie do 9 czerwca 2017 r. gminy mają czas na przekazanie zebranych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego.
Do otrzymania wsparcia uprawnione są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji do wysokości 80% poniesionych wydatków, wkład własny gminy wynosi minimum 20% całkowitej wartości zadania. Maksymalna wartość dotacji wynosi 10 tys. zł. W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na:

  • budowę małych obiektów, odbudowę oraz przebudowę, obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.),
  • zakupy inwestycyjne mające na celu wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, a także infrastruktury towarzyszącej, jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.),
  • zakupy towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów (m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych itp),
  • organizację wydarzeń kulturalnych, festynów związanych z kultywowaniem tradycji oraz służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

Źródło informacji: www.sejmik.kielce.pl
Osoba do kontaktu: Sylwia Nowak-Czerwińska 158661100, 158661006

Załączniki