AktualnościSenior+

Oferty pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie poszukuje osób lub instytucji, celem zatrudnienia w ramach świadczenia usług  na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie w związku z realizacją przez Gminę Klimontów oferty na realizację zadania na 2020 rok zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 tj.:

 1. pielęgniarkę lub ratownika medycznego w wymiarze 36 godzin w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r.
  Wymagania:

  • posiadanie potwierdzonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub ratownika medycznego

  Obowiązki:

  • czuwanie nad stanem zdrowia podopiecznych Dziennego Domu Senior+,
  • współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad seniorami,
  • korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania uczestnikom projektu właściwej opieki pielęgnacyjnej,
  • wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia seniorów,
  • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
  • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
  • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
  • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,
  • utrzymywanie kontaktu z rodzinami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad,
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczestników i personelu Dziennego Domu Senior+,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika jednostki,
  • rzetelna i terminowa, realizacja usługi, w tym prowadzenie dokumentacji w szczególności dziennika zajęć i list obecności;
  • prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy.
 2. instruktora terapii zajęciowej w wymiarze 170 godzin w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r.
  Wymagania:

  • posiadanie potwierdzonego tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.

  Obowiązki:

  • prowadzenie terapii zajęciowej;
  • prowadzenie treningu umiejętności praktycznych;
  • prowadzenie treningu zarządzania mieszkaniem w tym treningu zarządzania energią;
  • prowadzenie terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej;
  • prowadzenie dokumentacji z zajęć i wsparcia udzielanego podopiecznym.
 3. fizjoterapeutę w wymiarze 96 godzin w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r.
  Wymagania:

  • posiadanie potwierdzonego prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

  Obowiązki:

  • prowadzenie zajęć ogólnousprawniających z zakresu aktywności ruchowej lub kinezyterapii z osobami starszymi, realizowane w małych grupach lub indywidualnie zgodnie z potrzebami i możliwościami uczestników, z wykorzystaniem dostępnego sprzętu w sali ćwiczeń oraz na przyległym do siedziby terenie rekreacyjnym,
  • sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników,
  • inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do aktywności uczestników, rozwoju różnorodnych form zajęć,
  • prowadzenie ewidencji wykonywanych zajęć, zabiegów,
  • dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego znajdującego się w Domu oraz o ład i porządek w miejscu pracy.

Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji jest:
Kierownik OPS w Klimontowie Pani Agata Mikula – tel. 158661774