AktualnościOgłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Klimontowie

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko  dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego z siedzibą w Klimontowie, ul. Szkolna 1

Organ prowadzący szkołę: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Nazwa i adres szkoły i placówki, której dotyczy konkurs: Publiczne Przedszkole Samorządowe w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. – Dz. U . z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.).
 1.  Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;
  2. ukończył studia pierwszego stopnia , studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskał:
   1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
   2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie czterech lat pracy w uczelni
    – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisku dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. – Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
    – wymóg posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy  na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2019r. poz.263 z późn. zm.) oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, Kuratorium oświaty Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej;
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j.- U. z 2019 r., poz. 2215) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.- Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t. j. – Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
  11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 672) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  5. spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

Pełna treść ogłoszenia