Aktualności

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Klimontowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 27-640 Klimontów, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie i Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie

 1. Organ prowadzący szkołę:
  Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
 2. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs:
  Zespół Placówek Oświatowych w Klimontowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 27-640 Klimontów, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie i Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie.
 3. Wymagania wobec kandydatów:
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2578 z późn. zm.)
 4. Wymagane dokumenty :
  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   • stażu pracy, w tym pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii;
   • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( Dz. U. z 2021r. poz. 672), lub
   • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
   • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
  7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z póżn. zm.);
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
  16. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.
   Wszystkie sporządzane osobiście przez kandydata dokumenty powinny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „za zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia. Na żądanie organu prowadzącego placówkę, kandydat jest obowiązany przedstawić  dokumenty, których kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zostały dołączone do oferty. Jeżeli w składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć dokumenty urzędowe potwierdzające ich zmianę. Przed przystąpieniem do rozmowy komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość lub obywatelstwo.
 5. Sposób i termin składania ofert.
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Klimontowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 27-640 Klimontów, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie i Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie”, lub przesłać ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w terminie do dnia 14 maja 2024 r. godz. 15.00
  W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Klimontów.
  Oferty, które wpłyną po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.
  W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów, która po zakończeniu prac ulega rozwiązaniu.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.
 7. Klauzula informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) dalej „RODO” informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Klimontów, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów z siedzibą ul. Zysmana 1, 27 640 Klimontów.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, w tym realizacji Państwa praw Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej :
  3. Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora w/w Zespoły Placówek Oświatowych w Klimontowie – w związku z powyższym Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
  4. W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z w/w przepisów – konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do wyżej wymienionego konkursu.
  5. W ramach realizowanego celu nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza Polskę.
  6. Pani /Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym.
  7. Pani /Pana dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  9. W przypadku stwierdzenia o naruszeniu przepisów RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.