Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów ogłasza nabór na stanowisko:
Opiekun Obiektu Kultury w miejscowości Klimontów.

Dane podstawowe:

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
 2. Nazwa stanowiska pracy: Opiekun Obiektu Kultury w miejscowości Klimontów.
 3. Wymiar etatu: 1 etat.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Stosunek pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
 3. W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 4. Opiekun Obiektu Kultury w miejscowości Klimontów realizuje program zajęć opiekuńczo-wychowawczych, artystycznych i innych inicjatyw społecznych.
 5. Praca odbywać się będzie w pomieszczeniach świetlicy, na zewnątrz budynku w terenie oraz obejmuje również wyjazdy.
 6. Stanowisko pracy mieści się w budynku przy ul. Opatowskiej 23A – piętro. W budynku brak jest windy.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. Wykształcenie minimum średnie,
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 7. Wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 8. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń elektronicznych,
 9. Kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
 10. Zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
 11. Odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania się w pracę,
 12. Znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalną,
 13. Umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą, seniorami,
 14. Umiejętności organizacyjne i manualne,
 15. Osoba posiadająca status osoby bezrobotnej.

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. Realizacja zajęć zgodnie z „Planem Działalności Obiektu Pełniącego Funkcje Kulturalne” – stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia – prowadzenie dokumentacji z tym związanej oraz promocja,
 2. Pomoc dzieciom w nauce,
 3. Organizowanie działalności kulturalnej dla mieszkańców miejscowości oraz współudział w tworzeniu i realizowaniu kalendarza lokalnych imprez kulturalnych ,
 4. Podejmowanie działań zmierzających do rozwijania zainteresowań dzieci, młodzieży i seniorów,
 5. Organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych,
 6. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie dotyczącym sfery działania obiektu kultury tj. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klimontowie, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Klimontowie, szkołami i stowarzyszeniami z terenu gminy Klimontów,
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu,
 8. Zapewnienie porządku i czystości w pomieszczeniach po przeprowadzonych zajęciach.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie,
 4. Kopia świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
 5. Oświadczenie rekrutacyjne,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. Posiadane referencje,
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. inwestycji (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 11. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu w trakcie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 12. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub pocztą na wyżej wskazany adres, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko opiekuna Obiektu Kultury w Klimontowie” w terminie do dnia 31.05.2023r. do godziny 15 30
Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Klimontów.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

 1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
  • pierwszy etap – analiza formalna dokumentów,
  • drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
 2. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo na podany adres, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na 3 dni przed planowaną datą rozmowy.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP UM i G Klimontów, na stronie internetowej Urzędu i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej.
 6. Informacji na temat naboru udziela Sekretarz Gminy – inż. Edward Przytuła tel. 158661100 lub 158661006.
 7. Złożonych dokumentów UMiG w Klimontowie nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Klimontów. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych pod adresem e-mail iod@klimontow.pl
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko: opiekun Obiektu Kultury w miejscowości Klimontów.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz określonym w wymogach prawa.
 3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan ,iż przetwarzanie danych osobowych narusz przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także przekazywane do państw trzecich.

Załączniki