AktualnościOgłoszenia

Ogłoszenie o naborze na opiekuna w Dziennym Domu Senior+ w Klimontowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie w zawiązku z realizacją przez Gminę Klimontów oferty na realizację zadania na 2020 rok zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 ogłasza konkurs na stanowisko

Opiekun Dzienny Dom Senior+ w Klimontowie

Miejsce wykonania pracy:
Dzienny Dom Senior+ w Klimontowie – Klimontów ul. Opatowska 23

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1 etat

Wymagania niezbędne:

 1. Kandydat/ka posiada wykształcenie wyższe
 2. Kandydat/ka posiada wykształcenie min. średnie i ukończony kurs opiekuna osoby starszej lub podobny przygotowujący do pracy w Dziennym Domu Senior +.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
 2. odpowiedzialność,
 3. samodzielność,
 4. kreatywność,
 5. komunikatywność,
 6. znajomość obsługi komputera,
 7. doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością Dziennego Domu Senior+,
 2. prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki obecności, dzienniki zajęć,
 3. opracowywanie miesięcznych planów zajęć,
 4. prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami Dziennego Domu Senior+
 5. organizacja wyjazdów integracyjnych oraz uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych,
 6. prowadzenie kół zainteresowań,
 7. organizacja imprez okolicznościowych (np. wigilia),
 8. odpowiedzialność za powierzony majątek,
 9. dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników Dziennego Domu Senior+.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem świadectw pracy,
 5. podanie o przyjęcie do pracy
 6. kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie,
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy)
 8. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 10. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 11. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem,
 12. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego – oświadczenie o jego wypełnianiu, w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny.
 13. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zakresu obowiązków Opiekuna Dziennego Domu Senior+ w Klimontowie.

Przewidywany okres zatrudnienia: 3 miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia umowy na kolejne okresy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do 06.08.2021 r.  do godziny 1400 pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie – Klimontów ul. dr. Jakuba Zysmana 5, 27-640 Klimontów w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Opiekun Dziennego Domu Senior+ w Klimontowie”

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie w dniu 06.08.2021 r. o godzinie 1410.

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczone do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP  Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie oraz na tablicy informacyjnej ośrodka.

Osoba do kontaktu: Agata Mikula – Kierownik OPS tel. 158661774

Załączniki