2018Przetargi

Ogłoszenie o naborze partnera

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3