2015Przetargi

Ogłoszenie o naborze partnera do wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego

Ogłoszenie
o wyborze partnera/partnerów na podstawie art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Wójt Gminy Klimontów pan Marek Goździewski ogłasza nabór na partnera do wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotu lub konsorcjum podmiotów (maksymalnie 2 podmiotów tworzących konsorcjum), któremu powierzona zostanie rola Partnera projektu pn. „Świetlica wsparcia dziennego w Klimontowie”. W naborze mogą brać udział podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne oraz wspólnie z Liderem Projektu – Urzędem Gminy Klimontów będą uczestniczyć w realizacji w/w projektu na każdym jego etapie co oznacza wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie celu, którym jest powstanie świetlicy wsparcia dziennego dla dzieci i seniorów z terenu Gminy Klimontów. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, takich jak:

 1. Uruchomienie i wyposażenie świetlicy wsparcia dziennego;
 2. Prowadzenie cyklicznych zajęć dla grup docelowych określonych w projekcie w co najmniej 4 obszarach kompetencji kluczowych określonych regulaminem konkursu;
 3. Integrację społeczną dzieci i seniorów w ramach prowadzonej placówki;
 4. Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego przez co najmniej jeszcze przez 18 miesięcy po zamknięciu realizacji projektu.

Planowanie działania w ramach projektu przewidziane do realizacji przez Partnera/Partnerów to m.in.:

 1. Zarządzanie projektem w sposób właściwy i zgodny z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Współpraca z Liderem projektu na każdym etapie realizacji projektu w tym wyborze trenerów, opiekunów pracujących w ramach placówki wsparcia dziennego.
 3. Bieżąca ewaluacja projektu oraz sprawozdawczość z realizowanych działań do Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 4. Merytoryczne wsparcie prowadzonych warsztatów tematycznych zwłaszcza w obszarze kompetencji kluczowych w tym świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje społeczne i obywatelskie.
 5. Animowanie współpracy społecznej między mieszkańcami gminy Klimontów.
 6. Aktywizacja społeczeństwa do działalności zorientowanej na rozwiązywanie problemów dzieci i seniorów w gminie Klimontów.

Przewidywany termin realizacji projektu: maj 2016 – listopad 2017 r.

Maksymalna kwota przewidziana na realizację Projektu wynosi 430 000,00 PLN.

Podmiot lub konsorcjum podmiotów, ubiegające się o wybór na Partnera/Partnerów Projektu może złożyć wyłącznie jedną ofertę, która będzie zawierać koncepcję realizacji projektu oraz przedłoży wszystkie wymagane dokumenty oraz spełni poniższe wymogi:

 1. Partner lub lider konsorcjum ma siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.
 2. Wykaże zgodność swojego profilu działalności statutowej jako potencjalnego Partnera z określonym celem partnerstwa oraz celami projektu (dotyczy wszystkich podmiotów składających ofertę w ramach konsorcjum).
 3. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć w formie warsztatowej lub szkoleniowej w jednej z poniższych 8 kompetencji kluczowych:
  1. Porozumiewanie się w języku ojczystym;
  2. Porozumiewanie się w językach obcych;
  3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
  4. Kompetencje informatyczne;
  5. Umiejętność uczenia się;
  6. Kompetencje społeczne i obywatelskie;
  7. Inicjatywność i przedsiębiorczość;
  8. Świadomość i ekspresja kulturalna.
 4. Szczegółowo przedstawi sposób zagwarantowania odpowiednich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych, tj.:
  • wykaże się potencjałem organizacyjno-technicznym (przedstawi informację o bazie lokalowej oraz wyposażeniu udostępnionym na potrzeby projektu),
  • przedstawi CV:
   • kluczowej kadry przewidzianej do zaangażowania w realizację działań merytorycznych projektu z jednoczesnym opisem kompetencji zawodowych, niezbędnych do realizacji projektu,
   • personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczenie z opisem doświadczenia z zakresie realizacji projektów współfinansowanych z EFS (PO KL)
 5. Posiada doświadczenie w pracy z różnymi grupami odbiorców w ramach prowadzonych zajęć warsztatowych i szkoleniowych.
 6. Wykaże się współpracą w ramach realizowanych projektów przynajmniej z jedną placówką opiekuńczą typu Świetlica Środowiskowa, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy itp.
 7. Zadeklaruje współpracę z Urzędem Gminy Klimontów na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego i właściwej realizacji Projektu.
 8. W przypadku, jeśli o wybór na Partnera Projektu ubiega się konsorcjum, wymaga się wskazania Lidera konsorcjum, a ocenie podlega łączny potencjał podmiotów.

Do konkursu nie mogą przystępować podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Składane oferty zawierać powinny:

 1. Dane podmiotu.
 2. Charakterystykę podmiotu/ konsorcjum: wraz z podaniem obszaru działania, zgodności działań podmiotu z celami partnerstwa i projektu, potencjału podmiotu zgodnie z wykazanymi zasobami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczenia podmiotu.
 3. Koncepcję realizacji projektu ze wskazaniem potencjalnych obszarów kompetencyjnych.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Kopia statutu lub inny dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez Partnera z celami partnerstwa.
 3. Oświadczenie kandydata na partnera projektu o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.
 4. Deklaracja współpracy z Urzędem Gminy w Klimontowie w trakcie przygotowania projektu oraz wniosku o dofinansowanie.
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych/merytorycznych – CV.
 6. Dokumenty poświadczające doświadczenie osób, bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie projektem i jego rozliczenie, w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z EFS (PO KL) – CV.

UWAGA: w przypadku konsorcjum podmiotów, Oświadczenie kandydata na partnera projektu oraz Deklaracja współpracy z Beneficjentem, powinny być podpisane przez wszystkie podmioty tworzące konsorcjum.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją nabór na partnera/partnerów do realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 – osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27 -640 Klimontóww godz. od 8.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Urzędu (Urzędu Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów), do dnia 4 grudnia 2015r. (decyduje data wpływu oferty). Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę uznaje się za prawidłową, jeżeli:

 1. została złożona w wymaganym terminie;
 2. zawiera prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez upoważnione osoby i opatrzone pieczęciami wnioskodawcy;
 3. została wypełniona czytelnie (maszynowo/komputerowo) w języku polskim;
 4. zawiera wszystkie wymagane załączniki.

Załączniki powinny być w sposób trwały związane (spięte, zbindowane) z ofertą.

Złożone oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej w terminie 2 dni od dnia upływu terminu składania wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Klimontów.
Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

Ocena formalna dokonywana będzie na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszego ogłoszenia. Tylko poprawne pod względem formalnym oferty przekazane będą do oceny merytorycznej.
Decyzję o wyborze partnera podejmie Wójt Gminy Klimontów, po zapoznaniu się z opinią komisji, biorąc pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

 1. Wykazania zgodności działań podmiotu z celami partnerstwa i projektu.
 2. Wkładu potencjalnego partnera w realizację projektu – wykaz zasobów ludzkich, technicznych i organizacyjnych.
 3. Doświadczenia podmiotu i jego kadry w przeprowadzaniu usług o charakterze warsztatowo-szkoleniowym.
 4. Doświadczenia podmiotu i jego kadry w zakresie wspierania rozwoju społeczności lokalnych i osób wykluczonych poprzez działania projektowe i animacyjne.
 5. Przedstawienia koncepcji realizacji projektu zgodnie z wymaganiami określonymi w formularzu oferty na realizację partnerstwa

Ocena merytoryczna w kryteriach dotyczących doświadczenia podmiotu i osób w nim zatrudnionych odnosić się będzie do ilości zrealizowanych działań/ projektów/ inicjatyw.
Ocena merytoryczna w części dotyczącej koncepcji zarządzania projektu odnosić się będzie do jakości zaproponowanego rozwiązania rozumianej poprzez siłę oddziaływania na grupy docelowe, komplementarność działań oraz logikę interwencji.
Decyzja Wójta Gminy Klimontów, dotycząca wyboru partnera kończy nabór i zostanie podana do wiadomości publicznej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo modyfikowania i wprowadzania zmian do proponowanych założeń, na etapie przygotowania umowy partnerskiej i wniosku o dofinansowanie.

Procedura odwoławcza
Ogłaszający Konkurs na Partnera nie przewiduje procedury odwoławczej. Podmiotom biorącym udział w naborze nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera/ konsorcjum.

Załączniki do pobrania:

 1. Wzór formularza oferty na realizację partnerstwa.
 2. Wzór karty oceny formalnej.