Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów realizując założenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Klimontów” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku.

Termin składania wniosków: 18 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta i Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 pokój nr 7

W związku z faktem, iż Gmina Klimontów zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z WFOŚiGW w Kielcach na realizację tego przedsięwzięcia, niezbędne jest wcześniejsze określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania.

Sposób realizacji wniosków będzie jednak uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2021 rok dofinansowania.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Klimontów.

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji eternitu.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Gminę Klimontów w trybie zapytania ofertowego.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Klimontów można uzyskać pod nr tel. 158661100 w. 18

Wniosek