2016Przetargi

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klimontów w 2016 r.

W związku z możliwością uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów azbestowych, ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”. Kosztami kwalifikowanymi zadania są prace związane z transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania może stanowić do 85% całości tych kosztów z czego 50% będzie pochodzić z NFOŚiGW, 35% ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Wydatki związane ze zdjęciem azbestu oraz zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu, lecz leżą po stronie właściciela nieruchomości.
Wnioski należy składać w terminie od 1 lutego 2016 do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów pok. nr 7 na formularzu wniosku, który można pobrać na stronie internetowej urzędu, w Urzędzie Gminy w Klimontowie lub u sołtysów. Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości związanej z w/w inwestycją (kopia aktu notarialnego, kopia odpisu z księgi wieczystej), a w przypadku gdy do nieruchomości prawo własności posiada kilka osób pisemną zgodę poszczególnych współwłaścicieli.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i pozostaną bez rozpatrzenia.
Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez finansowanie prac polegających na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy Klimontów o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W przypadku gdy wniosek gminy nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie pok. 7 lub pod numerem telefonu 158661100

Wniosek