2017Przetargi

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze
Gmina Klimontów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17, Oś Priorytetowa 6 – „Rozwój miast” Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.:
„Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II”

Zgodnie z zamieszczonym regulaminem konkursu, dostępnym na stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl uprawnionymi do składania wniosków są:

 • jednostki samorządu terytorialnego – gminy, za wyjątkiem samorządów miast powiatowych, z terenu województwa świętokrzyskiego,
 • jednostki samorządu terytorialnego, podmioty działające w imieniu jst, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy[1], spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki administracji rządowej i instytucje kultury w ramach kompleksowych projektów koordynowanych przez podmioty wymienione w ppkt. 1.

Z uwagi na fakt, iż wybór Partnerów spoza sektora finansów publicznych musi być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w związku z powyższym:

Wójt Gminy Klimontów

na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)

ogłasza
otwarty nabór partnerów

spoza sektora finansów publicznych, którzy chcą wziąć udział w realizacji projektu partnerskiego pn.: „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II”, zwanego dalej „projektem”.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na załączonym formularzu należy składać osobiście w terminie od dnia 20.09.2017 r. do dnia 10.10.2017r. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30.00 do godz. 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Klimontów) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu – „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II”, na adres:
Urząd Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

 1. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 2. Nie będą przyjmowane oferty bez wymaganych załączników.
 3. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Szczegółowe informacje o naborze zawiera Regulamin otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn. : „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II”, dostępny poniżej lub w Urzędzie Gminy Klimontów, pok. nr 5.
 5. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:
  1. negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem,
  2. unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
  3. zawieszenia naboru na każdym etapie.
 6. Osoba do kontaktu: Sylwia Nowak-Czerwińska, 158661100, 158661006, e-mail: s.nowak@klimontow.pl
 7. Integralną część ogłoszenia stanowi Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Klimontów z dnia 19 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II”, który zawiera zasady przeprowadzenia naboru, określa cel i warunki uczestnictwa w naborze, kryteria wyboru partnera, sposób informowania o wynikach naboru, sposób działania Komisji ds. oceny ofert oraz zawiera załączniki niezbędne do złożenia oferty, tj.:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 – Kryteria oceny
  4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dysponowanym wkładzie własnym.

[1] Partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, izby rolnicze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).