2017Przetargi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) i Uchwały Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Wójt Gminy Klimontów
w dniu 01.03.2017 roku
ogłasza otwarty Konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017 rok.

Rodzaj zadania:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:
prowadzenie zajęć świetlicowych poprzez:

 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • poprawę sprawności fizycznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
 • zatrudnienie animatorów, instruktorów, trenerów,
 • organizacja zawodów sportowych,
 • zakup materiałów i towarów potrzebnych do realizacji zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: wynosi 20 000.00 zł
Wartość projektu to łączna wartość dotacji i środków własnych, na które składają się środki niefinansowe i finansowe (środki własne, środki z innych źródeł).
Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości całości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy (niefinansowy).
Za środki własne niefinansowe uważa się środki własne wyłącznie o charakterze osobowym, niepowodującym powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca.
Wkład własny w formie pracy wolontariusza musi zostać udokumentowany na podstawie stosownego porozumienia pomiędzy Zleceniobiorcą a wolontariuszem, jako załącznik do sprawozdania z realizacji zadania.
Dopuszczalne jest również oświadczenie o pracy społecznej członka danego podmiotu przy realizacji zadania publicznego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko członka, nazwę organizacji, na rzecz której wykonuje pracę społeczną, okres, w jakim wykonuje pracę społeczną, oraz przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy społecznej, a także podpis i numer dowodu osobistego.

W 2016 r dotacja na zadanie: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wynosiła – 20.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Klimontów. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) (wzory druków w załączeniu do niniejszego ogłoszenia)

Do ofert należy dołączyć:

 1. kopię aktualnego statutu lub adres strony internetowej, na której jest on udostępniony
 2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z właściwego starostwa zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym (aktualny oznacza, że dane zawarte w dokumencie zgodne są ze stanem faktycznym),
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok, (dotyczy organizacji działających powyżej jednego roku)
 4. zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu bankowego informująca o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu. W przypadku złożenia kserokopii w/w. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
 5. załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione, wymienione w KRS. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Jeśli osoby uprawnione nie dysponują pieczęciami imiennymi powinny podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 6. Załączniki powinny być w sposób trwały związane (spięte, zszyte) z ofertą
 7. Oferta jest sporządzona prawidłowo pod względem formalnym jeżeli spełnia następujące kryteria:
  • oferent jest uprawniony do udziału w konkursie,
  • oferta jest złożona na prawidłowym formularzu w wymaganym w regulaminie terminie,
  • oferta jest prawidłowo wypełniona, w sposób czytelny,
  • oferta jest podpisana przez osoby uprawnione.
 8. Oferty nie spełniające powyższych wymogów, określonych w ust. 1 i 8 czyli niekompletne i/lub nieprawidłowe zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Ponadto Oferta musi spełniać, zawierać i być:

 • zrozumiała i przejrzysta,
 • kwalifikacje osób realizujących działania,
 • kompletność opisu działań,
 • mierzalność efektów,
 • spodziewane rezultaty i efekty realizacji zadania,
 • maksymalną efektywność wykorzystania środków,
 • grupa adresatów, do których skierowane jest zadanie i ich przewidywana liczba.

Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017 rok”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Klimontowie, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Dotacje nie będą udzielane na:

 • dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów
 • zadania i zakupy inwestycyjne
 • budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym
 • działalność polityczną i religijną

Złożenie ofert na realizacje zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:

 • wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Z wnioskodawcą, Wójt Gminy (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

 • zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikającego ze złożonej oferty,
 • zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy,
 • przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy,
 • zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy,
 • Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.

Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna, z zastrzeżeniem ofert nie spełniających wymagań. Za oferty ostateczne uznaje się również złożone w terminie oferty wykonawców, którzy ich nie zmienili w wyniku negocjacji.
Termin i warunki realizacji zadania:

 • Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2017 roku.
 • Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę.
 • Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie.

Termin składania ofert.

 • Oferty należy złożyć w terminie od 01 marca 2017 r. do dnia 27 marca 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.
 • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

I Lp. Dotyczące oferenta Punktacja
1. Posiadane zasoby niezbędne do realizacji projektu:
a) kadrowe
b) finansowe
0-2 pkt.
2. Dotychczasowa aktywność, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 0-2 pkt.
3. Pozytywnie oceniona współpraca z administracją publiczną, w tym ocena realizacji projektów w latach ubiegłych. 0-2 pkt.
II.   Dotyczące oferty  
1. Zgodność projektu z celami projektu 0-4 pkt.
2. Liczba uczestników biorących udział w przedsięwzięciu 0-3 pkt.
3. Liczba partnerów uczestniczących w realizacji projektu 0-2 pkt.
4. Sposób promocji projektu 0-2 pkt.
5. Kalkulacja kosztów:
a) zasadność przedstawionych w projekcie kosztów,
b) wysokość deklarowanych środków własnych
0-2 pkt.
    OGÓŁEM MAKSYMALNIE: 19 pkt.

Do dofinansowania z budżetu gminy rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 15 punktów.
Dofinansowanie nie będzie udzielane na pokrycie wierzytelności i zobowiązań podmiotu nie związanych z realizacją zadań.
Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
Oferty podmiotów, które nierzetelnie, nieterminowo bądź niewłaściwie rozliczyły otrzymaną w poprzednich latach dotację, nie będą rozpatrywane.
W przypadku pozytywnej czy negatywnej decyzji, co do przyznania środków, odpowiednio ubiegające się o nie podmioty powiadomione zostaną pismem urzędowym.
Podmioty, których oferty zostaną zarekomendowane przez Komisję Konkursową, będą mogły otrzymać dotację na podstawie pozytywnej decyzji Wójta Gminy Klimontów. Dotacja zostanie przekazana na mocy umowy, której wzór określa przywołane wyżej rozporządzenie.
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pokój nr 5 lub telefonicznie 158661100 wew. 14
Załączniki:
1. Wzór oferty
2. Wzór umowy
3. Wzór sprawozdania