2017Przetargi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie
Wójta Gminy Klimontów

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) i Uchwały nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Klimontów w roku 2017.

 1. Rodzaj zadania:
  Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:

  • organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób,
  • udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych promujących Gminę Klimontów,
  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
  Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania w 2016 r. wyniosła 120 000,00 zł.
  Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania w 2017 r. wynosi 120 000,00 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji:
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lup podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz warunków sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Wyżej wymienione dokumenty winny być opatrzone pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.
  3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m.in. następujące rodzaje wydatków:
   • koszty zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,
   • koszty zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniu,
   • koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,
   • koszt utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania ( zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boisk sportowych),
   • koszty transportu związanego z przemieszczeniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody,
   • koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),
   • inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,
   • koszty związane z ubezpieczeniem, wpisowe,
   • koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  4. Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie może być wykorzystana na:
   • zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,
   • prace remontowe i budowlane,
   • działalność gospodarczą i polityczną,
   • kary za niesportowe zachowanie.
  5. Do ofert należy dołączyć:
   • aktualny odpis statutu,
   • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego wraz z oświadczenia o jego zgodności ze stanem faktycznym na działań składania oferty,
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok,
   • zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu bankowego informująca o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu. W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
   • wyodrębnienie ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
  6. Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2017 rok – Gmina Klimontów” w terminie do dnia 15 lutego 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontów, ul. Zysmana 1.
  7. Złożenie ofert na wsparcie realizacji zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  8. W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:
   • wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  9. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
 4. Termin i warunki realizacji zadania:
  Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.
 5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  1. Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.
  2. Rozpatrując oferty będą stosowane następujące kryteria:
   • zgodność formalną i merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
   • posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,
   • zakres rzeczowy, jakość wykonywania ofert w tym:
    1. liczba prowadzonych grup szkoleniowych,
    2. atrakcyjność prowadzonych zajęć,
    3. osiągane wyniki we współzawodnictwie sportowym.
 6. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu Gminy, pokój nr 6 lub telefonicznie 158661100