2017Przetargi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). i Uchwały Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Dnia 10.03.2017 r
Wójt Gminy Klimontów
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok.

Rodzaj zadania: odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kultury poprzez:realizację programów w zakresie edukacji kulturalnej, organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, prelekcji, happeningów).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Wysokość środków na realizację zadania wynosi: 10 000,00 zł
Wartość projektu to łączna wartość dotacji i środków własnych, na które składają się środki niefinansowe i finansowe (środki własne, środki z innych źródeł).
Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości całości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy (niefinansowy).
Za środki własne niefinansowe uważa się środki własne wyłącznie o charakterze osobowym, niepowodującym powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca.
Wkład własny w formie pracy wolontariusza musi zostać udokumentowany na podstawie stosownego porozumienia pomiędzy Zleceniobiorcą a wolontariuszem, jako załącznik do sprawozdania z realizacji zadania.
Dopuszczalne jest również oświadczenie o pracy społecznej członka danego podmiotu przy realizacji zadania publicznego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko członka, nazwę organizacji, na rzecz której wykonuje pracę społeczną, okres, w jakim wykonuje pracę społeczną, oraz przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy społecznej, a także podpis i numer dowodu osobistego.
W 2016 r dotacja na zadanie: odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kultury– wynosiła 10.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również znajdującym się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Do oferty należy dołączyć załączniki:

 • aktualny odpis z rejestru, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych, w przypadku klubów sportowych konieczna jest również uchwała o powołaniu Zarządu klubu,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (dla organizacji działających powyżej jednego roku),
 • statut potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym, oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry (jeśli dotyczy),
 • w przypadku oferty wspólnej komplet dokumentów organizacji biorącej udział w realizacji zadania,

W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty lub załączników.

Oferta musi spełniać wymogi formalne:

 • Oferta została złożona terminowo, w odpowiednim miejscu i formie.
 • Koperta opatrzona jest dopiskiem tytułu i numeru zadania publicznego oraz pieczęcią stowarzyszenia/jednostki organizacyjnej.
 • Oferta jest wypełniona prawidłowo (wypełnione wszystkie rubryki + opis budżetu, zapis „niepotrzebne” skreślony).
 • Oferta jest opatrzona we właściwych punktach podpisami osób prawnie upoważnionych oraz pieczęciami oferenta.

Oferta musi spełniać wymogi merytoryczne:

 • zrozumiałość i przejrzystość,
 • kwalifikacje osób realizujących działania,
 • kompletność opisu działań,
 • mierzalność efektów,
 • spodziewane rezultaty i efekty realizacji zadania,
 • maksymalną efektywność wykorzystania środków,
 • grupa adresatów, do których skierowane jest zadanie i ich przewidywana liczba

Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Klimontowie, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Dotacje nie będą udzielane na:

 • dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
 • zadania i zakupy inwestycyjne
 • budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym
 • działalność polityczną i religijną

Złożenie ofert na realizacje zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:

 • powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub
 • wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Z wnioskodawcą, Wójt Gminy (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

 • zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikającego ze złożonej oferty,
 • zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy,
 • przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy,
 • zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy,

Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.
Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna, z zastrzeżeniem ofert nie spełniających wymagań. Za oferty ostateczne uznaje się również złożone w terminie oferty wykonawców, którzy ich nie zmienili w wyniku negocjacji.

Termin i warunki realizacji zadania:

 • Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2017 roku.
 • Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę.
 • Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie.

Termin składania ofert.

 • Oferty należy złożyć w terminie do dnia 06 kwietnia 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.
 • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

Lp. Dotyczące oferenta Punktacja
I. 1. Posiadane zasoby niezbędne do realizacji projektu:
a) kadrowe,
b) finansowe,
0-2 pkt.
2. Dotychczasowa aktywność, doświadczenie beneficjenta
w realizacji projektów w zakresie kultury, sztuki,
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
0-3 pkt.
3. Pozytywnie oceniona współpraca z administracją publiczną,
w tym ocena realizacji projektów w latach ubiegłych.
0-2 pkt.
Lp. Dotyczące oferty  
II 1. Zgodność projektu z celami projektu 0-3 pkt.
2. Liczba uczestników biorących udział w przedsięwzięciu 0-3 pkt.
3. Liczba partnerów uczestniczących w realizacji projektu 0-2 pkt.
4. Sposób promocji projektu 0-2 pkt.
5. Kalkulacja kosztów:
a) zasadność przedstawionych w projekcie kosztów,
b) wysokość deklarowanych środków własnych
0-3 pkt.
OGÓŁEM MAKSYMALNIE: 20 pkt.

Do dofinansowania z budżetu gminy rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 15 punktów.
Dofinansowanie nie będzie udzielane na pokrycie wierzytelności i zobowiązań podmiotu nie związanych z realizacją zadań.
Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
Oferty podmiotów, które nierzetelnie, nieterminowo bądź niewłaściwie rozliczyły otrzymaną w poprzednich latach dotację, nie będą rozpatrywane.
W przypadku pozytywnej czy negatywnej decyzji, co do przyznania środków, odpowiednio ubiegające się o nie podmioty powiadomione zostaną pismem urzędowym.
Podmioty, których oferty zostaną zarekomendowane przez Komisję Konkursową, będą mogły otrzymać dotację na podstawie pozytywnej decyzji Wójta Gminy Klimontów. Dotacja zostanie przekazana na mocy umowy, której wzór określa przywołane wyżej rozporządzenie.
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, pok. 5 lub telefonicznie 158661100 wew. 14