2016Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczono do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienione działki położone w miejscowości Górki Klimontowskie gmina Klimontów

Lp. Oznaczenie
(nr działki)
Nr księgi
wieczystej
Pow.
(m2)
Przeznaczenie
w Studium
(brak planu)
Opis Cena
wywoławcza
Wadium
1. 299/1 KI1S/00037236/4
– bez obciążeń
552 PS – tereny
przemysłowo
– składowe
Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
7 176,00 zł 717,60 zł
2. 299/2 KI1S/00037236/4
– bez obciążeń
367 PS – tereny
przemysłowo
– składowe
Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
4 771,00 zł 477,10 zł
3. 299/3 KI1S/00037236/4
– bez obciążeń
367 PS – tereny
przemysłowo
– składowe
Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
4 771,00 zł 477,10 zł
4. 299/4 KI1S/00037236/4
– bez obciążeń
402 PS – tereny
przemysłowo
– składowe
Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
5 226,00 zł 522,60 zł

Uwaga: Studium (w przeciwieństwie do planu miejscowego) nie jest aktem prawa miejscowego i nie upoważnia do zabudowania działki.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2016 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na określoną działkę do dnia 19 kwietnia 2016 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 09125 0066) z dopiskiem „Przetarg na działkę Nr …”

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo oraz wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej w terminie podanym przez Urząd.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przede upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi dodatkowe koszty umowy notarialnej, której wysokość określi notariusz.