2018Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 października 2017 r. nr XLIII/309/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 320/1 o pow. 0,0842 ha

  • księga wieczysta KI1S/00096477/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położonej jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
  • nieruchomość nie posiada zobowiązań i przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
  1. Cena wywoławcza: 4 362,00zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100)
  2. Wadium wynosi: 436,00zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć złotych 00/100).
  3. Gmina Klimontów sprzedaje ww. nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu osobistego oferenta.

Wadium w wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 22 lutego 2018 r. na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O. Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066) – liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Gminy.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy w Klimontowie, tel. 158661100 (pokój nr 7).