2016Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Na podstawie §18 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie

 1. Ogłaszam przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych, zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego:

  Lp.

  Typ pojazdu

  Rok
  produkcji

  Cena wywoławcza
  (brutto)

  1. Samochód śmieciarka Liaz Bobr
  nr rej. TSA 63UE
  nr VIN TNYBR1812H2FD0588
  (pojazd uszkodzony)

  1987

  7 000

 2. Sprzęt można oglądać od 08.07.2016 r. do 22.07.2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
 3. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa w przetargu zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości:
  Samochód śmieciarka Liaz Bobr – 700,00 zł
  które należy wpłacić najpóźniej do dnia 25.07.2016 r. do godz. 10:00 przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr 66 8517 0007 0090 0900 0736 0009 z dopiskiem „Wadium”. W tytule przelewu należy podać również nazwę sprzętu którego dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów w terminie do 25.07.2016 r. do godziny 10:00 – wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie: bip.klimontow.akcessnet.net w zakładce przetargi – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2016 r.  o godzinie 10:30 w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30.
 7. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia ukryte, wady powstałe w wyniku dotychczasowego użytkowania przedmiotu przetargu.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.