2016Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

 1. Ogłaszam przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych, zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego:

  Lp.

  Typ pojazdu

  Rok produkcji

  Cena wywoławcza (brutto)

  1 Koparko-ładowarka UN 053.1 nr. rej. KJI 4283 (pojazd uszkodzony)
  Przemienne wysięgniki obrotowe z łyżkami do kopania i załadunku

  1988

  5600

 2. Sprzęt można oglądać od 08.07.2016 r. do 22.07.2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.
 3. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa w przetargu zostały określone w załączniku  nr 1 do ogłoszenia.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości:
  Koparko-ładowarka UN 053.1 – 560,00 zł
  które należy wpłacić najpóźniej do dnia 25.07.2016 r. do godz. 10:00 przelewem na rachunek bankowy NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr 66 8517 0007 0090 0900 0736 0009 z dopiskiem „Wadium”. W tytule przelewu należy podać również nazwę sprzętu którego dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów w terminie do 25.07.2016 r. do godziny 10:00 – wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie bip.klimontow.akcessnet.net w zakładce przetargi – załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2016 r. o godzinie 10:30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30.
 7. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia ukryte, wady powstałe w wyniku dotychczasowego użytkowania przedmiotu przetargu.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.