2014Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Na podstawie §18 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie

 1. Ogłaszam przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego, wyeksploatowanego nw. majątku ruchomego:
  Lp. Typ pojazdu Rok produkcji Cena wywoławcza (brutto)
  1. Beczka asenizacyjna „Kościan” typ PS 45 nr rej. TGJ 638P nr pod. 1802 – bez pompy 1987 3 500
  2. Samochód śmieciarka Liaz Bobr nr rej. TSA 63UE nr VIN TNYBR1812H2FD0588 1987 10 000
 2. Sprzęt można oglądać od 13.05.2014r do 27.05.2014r w godzinach od 8.00 do 14.00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
 3. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa w przetargu zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości:
  1. Beczka asenizacyjna „Kościan” typ PS 45 – 350,00 zł
  2. Samochód śmieciarka Liaz Bobr – 1000,00 zł,

  które należy wpłacić najpóźniej do dnia 28.05.2014r. godz. 10.00 przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr. 64 8517 0007 0090 0000 0736 0001 z dopiskiem „Wadium”. W tytule przelewu należy podać również nazwę sprzętu którego dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty.

 5. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów w terminie do 28.05.2014r do godziny 10.00 – wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie bip.klimontow.akcesnet.net – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2014r o godzinie 10.30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30.
 7. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia ukryte, wady powstałe w wyniku dotychczasowego użytkowania przedmiotu przetargu.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.