2016Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Na podstawie § 18 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie

 1. Ogłaszam przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych, zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego:
  Lp. Typ urządzenia Rok
  produkcji
  Cena
  wywoławcza
  (netto)
  1. Agregat prądotwórczy:
  prądnica synchroniczna TYP GCKL94L4ML/40
  o mocy 55 kVA(kW), napięcie 400/231 V;
  napędzana silnikiem SW400 Leyland-Andoria
  1992 5 800 zł

  Stan urządzenia: silnik – sprawny, mały przebieg, bez rozrusznika;
  prądnica – niesprawna, brak widocznych uszkodzeń

 2. Sprzęt można oglądać od 06.12.2016 r. do 20.12.2016 r. od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
 3. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa w przetargu zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości 580,00 zł które należy wpłacić najpóźniej do dnia 21.12.2016 r. do godz. 10:00 przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr 66 8517 0007 0090 0900 0736 0009 z dopiskiem „Wadium”. W tytule przelewu należy podać również nazwę sprzętu którego dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów w terminie do 21.12.2016 r. do godziny 10:00 – wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie: www.bip.klimontow.akcessnet.net w zakładce Inwestycje, następnie z listy Przetargi – załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2016 r. o godzinie 10:30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30.
 7. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia ukryte, wady powstałe w wyniku dotychczasowego użytkowania przedmiotu przetargu.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.