2017Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy w Klimontowie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ROLNEJ, zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Olbierzowice jako działka ewid. 108/7 o powierzchni 0,4466 ha. Pierwszy przetarg odbył się 10 stycznia 2017 roku.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Sandomierzu KW KI1S00038313/5.
Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy osadnictwa wiejskiego.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi: 103 150 zł
wartość gruntu wynosi: 8850 zł
Cena wywoławcza za w/w nieruchomość zabudowaną razem wynosi: 112 000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.08.2017 roku włącznie na konto:
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów
NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj: 11 200 zł.
Słownie : jedenaście tysięcy dwieście złotych.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490). Z uwagi na fakt że jest to nieruchomość rolna mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 poz. 803. z późn. zm.).
Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy. Za rolnika uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie na której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełniają warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o której mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez co najmniej 5 lat poświadczone przez wója (burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).
Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny moze nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażona w drodze decyzji administracyjnej na wniosek nabywcy – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie ul. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów.
Agencji Rynku Rolnego przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15, pierwsze piętro, Biuro Rady Gminy.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wójt Zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.