2015Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 13625 – 2015; data zamieszczenia: 02.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10657 – 2015 data 26.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III1.
  • W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące zł 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 04.02.2015r godz. 1000. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr. 66 8517 0007 0090 0900 0736 0009 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu – Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym.
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące zł 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 04.02.2015r godz. 9:30. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr. 66 8517 0007 0090 0900 0736 0009 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu – Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym.