2017Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500005505-N-2017 z dnia 27-07-2017 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 558511-N-2017
Data: 26/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Klimontów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040994000000, ul. ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158661006, e-mail klimontow@klimontow.pl, faks 158661847.
Adres strony internetowej (url): klimontow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-08-10, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-08-11, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski