2017Przetargi

Ogłoszenie o zmianie zaproszenia

Ogłoszenie o zmianie zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś””
– ogłoszenie nr 83/12/09/2017 (portal ogłoszeń ARiMR).

 1. Zamawiający zmienia „Opis wymagań stawianych Wykonawcy”.
  Po zmianie punkt otrzymuje brzmienie:
  „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania oraz:

  1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na stanowiskach podanych poniżej:
   • inspektorem nadzoru specjalności wodociągowej i sanitarnej posiadającym:
    • uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
    • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
   • inspektorem nadzoru specjalności elektrycznej posiadającym:
    • uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie robót elektrycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
    • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
   • inspektorem nadzoru specjalności drogowej posiadającym:
    • uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie dróg bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
    • aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
  2. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) usługę w zakresie nadzoru inwestorskiego dot. budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości 8 km.”
 2. Zamawiający zmienia pkt „Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty”.
  Po zmianie punkt otrzymuje brzmienie:
  „Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
  Cena – 90 pkt
  Doświadczenie Wykonawcy 10 pkt
  Opis sposobu przyznania punktacji

  1. Cena: liczba punktów równa jest ilorazowi najniższej ceny i ceny badanej oferty, przemnożonemu przez 90 pkt.
   Cena ofert ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa powinna obejmować koszty nadzoru we wszystkich branżach łącznie, bez podziału na poszczególne branże.
  2. Doświadczenie wykonawcy Pełnienie funkcji funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego:
   • jedno zadanie – 5 pkt
   • dwa i więcej zadań – 10 pkt
  3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, spełniająca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.”
 3. Zamawiający dodaje pkt „Warunki wykluczenia” w brzmieniu:
  „Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.”
 4. Zamawiający zmienia „formularz oferty”
 5. Zamawiający wydłuża termin składania ofert w postępowaniu do dnia 25.09.2017r do godz. 10.00.