2017Przetargi

Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnera

Wójt Gminy Klimontów ogłasza wyniki otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II”, planowanego do realizacji w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego, Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do dnia 10.10.2017 roku wpłynęła jedna oferta:
Oferta: Firma Handlowo-Usługowa „GOŹDZIEWSKA” Dorota Goździewska ul. Sandomierska 108, 27-640 Klimontów