2015Przetargi

Otwarcie ofert na nabór partnera do wspólnego składania wniosków

Urząd Gminy w Klimontowie informuje, że w dniu 07.12.2015 r. Komisja powołana przez Wójta Gminy Klimontów Pana Marka Goździewskiego dokonała otwarcia ofert – nabór na partnera do wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Komisja w składzie:

  1. Edward Przytuła – Przewodniczący Komisji
  2. Danuta Potocka – Członek Komisji
  3. Sylwia Nowak-Czerwińska – Członek Komisji

stwierdziła, że do Konkursu Ofert na partnera do wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych przystąpiła:

  1. Fundacja ENKOLPION Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego,
    ul. Jana Pawła II 3, 25-025 Kielce

Oferta została złożona w wymaganym terminie; zawiera prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez upoważnione osoby i opatrzone pieczęciami wnioskodawcy; została wypełniona czytelnie w języku polskim; zawiera wszystkie wymagane załączniki.

Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty i stwierdziła, że w/w Fundacja ENKOLPION Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego spełnia wymagania zamieszczone w ogłoszeniu.