Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania – OSA