2015Przetargi

Pełnienie roli Operatora Wykonawczego do projektu pn. Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów

Klimontów: Pełnienie roli Operatora Wykonawczego do projektu pn. Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów
Numer ogłoszenia: 74954 – 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie roli Operatora Wykonawczego do projektu pn. Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Realizacja obowiązków operatora wykonawczego w tym:
1) Wsparcie powołanego przez Gminę Zespołu do realizacji projektu w zarządzaniu i administrowaniu projektem, w tym pomoc przy: a) prowadzeniu sprawozdawczości projektowej, b) bieżącym monitorowaniu wskaźników projektu zgodnie ze źródłami danych do prezentacji wskaźników zawartych we wniosku aplikacyjnym, c) przygotowywaniu wniosków o płatność wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac, d) sprawowanie bieżącej kontroli poniesionych kosztów, e) rozliczeniu końcowego projektu, f) dokonywaniu analizy wykorzystania środków finansowych, g) ochronie, przetwarzaniu powierzonych danych osobowych beneficjentów projektu zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych.
2) Bieżące informowanie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach w realizacji projektu w stosunku do harmonogramu.
3) Obsługa zgłoszeń awarii wysłanych przez uczestników projektu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub wysłanego pod wskazany przez Wykonawcę adres e-mail z zastrzeżeniem, że wszystkie zgłoszone awarie przez beneficjentów (droga elektroniczna oraz telefoniczną) zostaną udostępnione do wglądu Zamawiającemu za pośrednictwem posiadanego przez Wykonawcę systemu obsługi zgłoszeń awarii umożliwiający generowanie i śledzenie statusu zgłoszenia serwisowego. Zamawiający wymaga, aby opisany system zgłoszeń i śledzenia awarii zapewniał uwierzytelniany dostęp do strony WWW na której znajdują się informacje na temat zgłoszonych otwartych awarii (nie zrealizowanych lub w trakcie realizacji) oraz zgłoszonych zamkniętych/usuniętych awarii. W ofercie Wykonawca musi zamieścić dostęp do portalu demo poprzez wskazanie linku do strony www wraz z hasłem i nazwa użytkownika.
4) Opracowywanie i przekazywanie (raportowanie) Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego zadań w ramach przedmiotu zamówienia.
5) Wykonanie, utrzymanie i zarzadzanie strony www(portalu) dla projektu: Wykonawca musi zaprojektować i stworzyć stronę www(portal) dla projektu zgodnie z zaleceniami zawartymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Portal ma być utworzony przy wykorzystaniu systemu zarzadzania treścią (CMS-Content Management System) oraz utrzymywany i zarządzany przez Wykonawcę Utworzona strona musi zawierać co najmniej następujące informacje: – Informacje ogólne dotyczące projektu i aktualności. – dane kontaktowe w sprawach technicznych i organizacyjnych – formatka zgłoszeń, – instrukcje konfiguracyjne urządzeń użytkowników, – harmonogram szkoleń i materiału szkoleniowe, – regulamin dla uczestników projektu, -informacje na temat wizyt serwisowych, – link do strony www Gminy Klimontów.
6) Kontrolę wydanych zestawów komputerowych, drukarek i serwera w zakresie sprzętu, oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem, oplombowania lub innego zabezpieczenia sprzętu,
7) Podejmowanie działań zmierzających do odzyskania sprzętu w razie nieprawidłowego użytkowania przez odbiorców końcowych
8) Udzielenie wsparcia technicznego użytkownikom w sprawach związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerami (HelpDesk).
9) Podpisanie z użytkownikami indywidualnymi umów cywilno-prawnych na użytkowanie sprzętu (w imieniu Zamawiającego).
10) Zapewnienie łącza dostępu do Internetu, w tym w lokalizacjach, gdzie jest to ekonomicznie lub technologicznie konieczne i uzasadnione satelitarnego dostępu do szerokopasmowego Internetu VSAT lub GSM/CDMA/LTE – pod warunkiem zapewnienia obydwu kanałów (odbieranie i wysyłanie) lub innej technologii oraz dostarczenie Internetu (z wykorzystaniem sieci istniejących operatorów) i podłączenie go do komputerów w 120 uprawnionych gospodarstwach domowych (na terenie Gminy Klimontów) oraz 3 jednostkach podległych Gminie w lokalizacji – wg listy adresów poniżej: 1. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów – 31 sztuk komputerów. 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów – 31 sztuk komputerów. 3. Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, ul. Krakowska 6, 27-640 Klimontów – 11 sztuk komputerów. Liczba osób w podziale na miejscowości znajduje się w załączniku nr 8. Dokładne dane lokalizacji beneficjentów prywatnych oraz ilości komputerów (w przypadku zmiany) dla poszczególnych Jednostek zostaną wskazane przez Zamawiającego w załączniku do umowy. Lista lokalizacji beneficjentów znajduje się u Zamawiającego. Na pisemną prośbę Zamawiający udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom przy zapewnieniu przez Wykonawcę spełnienia warunków dotyczących przetwarzania Danych Osobowych. Charakterystyka usługi: W jednostkach podległych Gminie, Zamawiający oczekuje podłączenia jednego łącza internetowego dla całego obiektu, które zapewni dostęp do Internetu dla wszystkich dostarczonych do danej jednostki zestawów komputerowych. Uruchomienie usługi stałego dostępu do Internetu w danej wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji nie następuje, o ile w lokalizacji tej istnieją bariery uniemożliwiające połączenie z siecią Internet (w szczególności: niekorzystne ukształtowanie terenu lub struktura materiału budowlanego lokalu pochłaniającego lub odbijającego fale radiowe lub brak zgody właściciela lokalu na instalacje infrastruktury telekomunikacyjnej). O braku możliwości podłączenia Internetu, wynikających z przyczyn o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, który wskaże nowa (kolejna) lokalizacje. Parametry techniczne: a) stały dostęp do sieci Internet, co oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a nie tylko możliwości technicznych jego podłączenia, b) W przypadku podłączenia gospodarstw domowych: transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kbit/s, transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 256 kbit/s, c) W przypadku jednostek podległych Gminie: transfer do jednostki podległej (download) minimum 8096 kbit/s, transfer od jednostki podległej (upload) minimum 1024 kbit/s, d) nielimitowana ilość przesyłanych informacji oraz stała przepustowość niezależnie od ilości przesyłanych przez łącze danych, e) w przypadku technologii VSAT wielkość limitu transferu danych jaką należy zapewnić to minimalne 10 GB miesięcznie, f) dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z Internetu. Inne: g) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania łącza tak, aby była możliwość samodzielnego podłączenia komputerów do Internetu. h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny adres w czasie trwania umowy, pozostający w granicach administracyjnych Gminy Klimontów. Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 10% użytkowników w trakcie realizacji projektu. Wykonawca dokona przeniesienia sprzętu, instalacji i uruchomienia stałego dostępu do Internetu w przypadku zmiany miejsca pobytu uczestnika projektu lub zmiany uczestnika projektu. Uwaga: Uruchomienie usługi stałego dostępu do Internetu dla zestawów komputerowych w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych Zamawiającemu nie może nastąpić później niż 2 miesiące od daty podpisania umowy i usługa. Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej zapewnienie dostępu do Internetu w okresie realizacji projektu.
11) Nadzór nad obsługa administrowania i serwisowania sieci szerokopasmowej (istniejących operatorów), której infrastruktura jest wykorzystywana w projekcie, w tym: a) Kontrola ewentualnych nadużyć; b) Informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach; c) Zdalne konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów; d) Kontrola poprawności działania sieci poprzez monitoring zakłóceń i nieprawidłowości oraz wykrywanie awarii; e) Monitoring i diagnoza pracy urządzeń wspomagających; f) Bieżące usuwanie awarii elementów i urządzeń sieci, zainstalowanych u beneficjentów końcowych i w jednostkach podległych, g) Uruchamianie telefoniczne centrum serwisowe dla uczestników projektu, działające w godzinach co najmniej od 9.00 – do 17.00 w dni robocze, h) Przestrzeganie zasad ochrony haseł; i) Reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej użytkowników; j) Wskazywanie konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i wykrywania zagrożeń sieciowych; k) Zarzadzanie adresacja sieci; l) Zmiana w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz ich dokumentowanie na bieżąco; m) Archiwizowanie konfiguracji urządzeń i prowadzenie elektronicznej ewidencji zgłoszeń serwisowych.
12) Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału);
13) W przypadku wystąpienia awarii dostępu do Internetu, Operator Wykonawczy zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy.
2. Organizacja i przeprowadzenie 5 szkoleń – w sumie 40 godzin szkoleniowych dla grupy docelowej beneficjentów końcowych uczestniczących w szkoleniu:
1) Zakres szkoleń: obsługa komputera, obsługa Internetu i poczty elektronicznej, dostęp do portali informacyjnych, e-aplikacje, obsługa pakietu biurowego, zasady bezpieczeństwa w sieci – w oparciu o dostarczony system operacyjny i pakiet oprogramowania biurowego z zestawem komputerowym typ A,
2) W ramach prowadzonych szkoleń zakup i dostarczenie każdemu uczestnikowi podręczników dostosowanych do zakresu i tematyki szkoleń oraz dyplomów w ilości 120 sztuk;
3) Szkolenie skierowane dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (w tym seniorów – 50+) – odrębne wiekowe grupy szkoleniowe;
4) Wymagana liczba przeszkolonych beneficjentów końcowych: 120 osób – po jednej osobie z każdego gospodarstwa, w tym: a) Wymagana liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w szkoleniu – 10, b) Wymagana liczba dzieci i młodzieży biorących udział w szkoleniu – 90. W celu realizacji szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie: 1. Zapewnić wykwalifikowana kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia szkoleń (posiadająca uprawnienia na poziomie trenera/egzaminatora ECDL na poziomie równoważnym, tj. w obszarze zastosowań komputerów i technologii informatycznych). 2.Przeprowadzenie szkoleń na terenie Gminy Klimontów, w miejscu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ( w tym toalety, podjazdy lub/i windy) 3. Zapewnić sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, w co najmniej projektor multimedialny, ekran, tablice oraz sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem – co najmniej 15 stanowisk. Zamawiający dopuszcza możliwość szkolenia dwóch uczestników kursu przy jednym stanowisku komputerowym. 4. Zapewnić podczas kursu stałe łącza komputerów z Internetem. 5. Zapewnić catering dla każdego z 120 uczestników i trenera(ów) w czasie trwania szkoleń obejmujący (na jednego uczestnika) co najmniej:- napoje: herbata, kawa, sok, woda mineralna; – suchy prowiant: ciastka, paluszki; – owoce: jabłka, pomarańcze, banany, kiwi, mandarynki do wyboru; – dodatki: cukier, śmietanka do kawy.6. Miejsce realizacji szkoleń Wykonawca winien oznakować zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), Oś priorytetowa 8.Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion. 7. Zakupić podręczniki w ilości 120 sztuk (po jednym dla każdego uczestnika szkoleń), dostosowane do zakresu i tematyki szkoleń, zawierające opis różnych systemów operacyjnych i programów użytkowych, uwzględniając przy tym różne grupy odbiorców ( młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby starsze). 8. Wykonać szkolenia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od momentu rozpoczęcia pierwszego dnia szkoleń. 9. Przed rozpoczęciem szkoleń wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji opracowany szczegółowy harmonogram (program) szkoleń – 5 dni szkoleniowych – uwzględniający dzienny czas trwania zajęć nie dłuższy niż 8 godzin (dla 2 grup szkoleniowych/ wiekowych łącznie), rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie 8:00 i kończących się nie później niż o godzinie 18:00. Do czasu zajęć wlicza się czas trwania przerw – do 5 minut po każdej godzinie szkolenia (max. 20 minut). 10.Wydać każdemu uczestnikowi szkolenia, po jego zakończeniu dyplom pamiątkowy ukończenia szkolenia współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion. 11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na zakończenie szkolenia oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność , protokołu na który składają się następujące dokumenty: – imienne listy obecności potwierdzające ukończenie szkolenia wraz z tematami przedmiotowych zajęć szkoleniowych, zawierające informacje o miejscu, dacie i godzinach w jakich odbyło się szkolenie oraz podpisy uczestników i trenera. – Listę z potwierdzeniem odbioru podręczników i dyplomów oraz odbiór cateringu przez uczestników szkolenia. – Zdjęcia wykonane podczas szkoleń – dokumentacja fotograficzna na płycie CD/DVD zawierająca co najmniej po 6 sztuk zdjęć łącznie z każdego dnia szkoleń, w każdej z grup szkoleniowych, przedstawiające uczestników podczas wykładu, pracy własnej przy komputerze oraz odbioru posiłków w przerwie kawowej. 12. Wszystkie przygotowane dokumenty powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.
3. Realizacja promocji projektu, w szczególności, realizacja zadań promocyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu obejmujących:
1). Informacje wraz z logotypem UE oraz POIG na stronach internetowych beneficjenta na temat projektu; źródła finansowania i wysokości dotacji.
2). Opracowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej z logo UE i POIG. 3). Opracowanie i druk materiałów promocyjnych (plakaty i ulotki) w ilości: 5 sztuk – plakaty w rozmiarze min. 70×90 cm, 995 sztuk – ulotki w formacie A5, wykonanie wydruku w pełnej gamie kolorystycznej, wykonawca opracuje wraz z Zamawiającym zawartość merytoryczną ulotki i plakatu.
4). Opracowanie i druk naklejek z logo UE, POIG oraz herbem Gminy Klimontów, w ilości: 550 sztuk oraz umieszczenie ich na sprzęcie.
5). Konferencja inauguracyjna dla beneficjentów projektu oraz dla pracowników Gminy.
6). Ogłoszenie w prasie na cała stronę gazety: zamieszczenie artykułu na temat projektu w prasie o zasięgu regionalnym www.poig.gov.pl – (link Zasady Promocji i Programu).
4. Ubezpieczenie majątkowe sprzętu komputerowego i drukarek. Wykonawca po otrzymaniu świadczenia ubezpieczeniowego uzupełni utracony lub uszkodzony sprzęt. Zakres i przedmiot ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych. W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku: – działania (w szczególności niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze), – działania ognia ( w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego, wypadku komunikacyjnego, – działania wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania woda z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, – wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi, – kradzieży z włamaniem, rabunku, – celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie, – wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po okresie gwarancji (rękojmi), – zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci), – bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp. – akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umowa ubezpieczenia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.22.00.00-3, 72.42.00.00-3, 48.20.00.00-0, 72.41.30.00-8, 79.97.00.00-4, 71.31.60.00-6, 72.40.00.00-4, 79.34.22.00-5, 80.53.31.00-0, 80.00.00.00-4, 66.51.52.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postepowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustalona kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Klimontów nr konta 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066.;
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez zamawiającego winno być dołączone do oferty.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez zamawiającego wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.
6. Zwrot wadium nastąpi stosownie do postanowień art. 46 ust. 1-4 ustawy.
7. Utrata wadium następuje w okolicznościach wskazanych w ustawie prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 46 ust. 4a i 5.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania przez Zamawiającego warunku za spełniony: – Wykonawca musi być uprawniony do wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) przynajmniej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych rozumianego jako sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawce usług i przynajmniej na obszarze prowadzenia działalności telekomunikacyjnej obejmującym granice administracyjne Gminy Klimontów.
   Uwaga: W przypadku Wykonawców, którzy nie będą dokonywać zakupu łącza dostępu do Internetu, lecz będą świadczyć usługę dostępu do Internetu bezpośrednio, za pomocą własnej sieci lub z wykorzystaniem sieci innego operatora, nie stosuje się powyższych postanowień. W przypadku wykonawców, którzy nie będą dokonywać zakupu łącza dostępu do Internetu, lecz będą świadczyć usługę dostępu do Internetu bezpośrednio, za pomocą własnej sieci, Wykonawcy ci musza być uprawnieni do wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.) przynajmniej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych rozumianego jako wykonywanie usług za pomocą własnej sieci lub z wykorzystaniem sieci innego operatora i przynajmniej na obszarze prowadzenia działalności telekomunikacyjnej obejmującym granice administracyjne Gminy Klimontów. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego dokumentu – zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub inne dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca może wykonywać gospodarcza działalność telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony poprzez wykazanie wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.:
   1) Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej dwóch usług (wykonanych lub wykonywanych, przy czym w obu wypadkach przez okres co najmniej 1 rok) każdego rodzaju z niżej wymienionych dotyczących realizacji zadań polegających na:
   – nadzorze nad obsługa administrowania i serwisowania lub administrowaniu i serwisowaniu szerokopasmową infrastrukturą telekomunikacyjną, w tym prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału) przez co najmniej 60 odbiorców
   – zapewnienie łącza dostępu do Internetu i dostarczeniu go do odbiorców końcowych oraz bieżącym utrzymaniu łączy internetowych
   – kontroli i bieżącym serwisowaniu zestawów komputerowych, będących w użytkowaniu u innych osób, w zakresie sprzętu, oprogramowania,
   2)Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej 2 szkoleń lub 2 cyklów szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w liczbie co najmniej 40 godzin łącznie dla co najmniej 60 uczestników łącznie z zakresu: obsługa komputera, obsługa Internetu.
   3) Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacja co najmniej dwóch usług promocji projektu obejmującym co najmniej:
   – wykonanie strony www (portalu internetowego)
   – wprowadzenie Informacja na stronach Internetowych beneficjenta na temat projektu; źródła finansowania i wysokości dotacji
   – wykonanie tablicy pamiątkowej
   – druk materiałów promocyjnych w liczbie co najmniej 500 sztuk
   – zamieszczenie informacji w prasie na temat realizowanego projektu
   – organizacje spotkania informacyjnego dla uczestników projektu
   – wykonanie naklejek na sprzęt w liczbie co najmniej 250 sztuk
   4) Wykonawca winien wykazać, ze posiada doświadczenie potwierdzające prawidłową realizację procesu ochrony, przetwarzania powierzonymi danymi osobowymi grupy minimum 60 osób zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych.
   5)Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej dwóch usług dotyczących realizacji zadań polegających na bieżącym monitorowaniu wskaźników i wykonywaniu rozliczeń zapotrzebowania na środki finansowe, dotyczących projektu finansowanego ze środków zewnętrznych o wartości każdego projektu co najmniej 400.000 PLN, zgodnie ze źródłami danych do prezentacji wskaźników zawartych we wniosku aplikacyjnym.
   Zamawiający uzna również spełnienie warunków opisanych powyżej, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch zamówień, w których przedmiot zamówienia obejmował łącznie kilka lub wszystkie ww. usługi przy założeniu, że każde z tych zamówień winno być o wartości nie mniejszej niż 400.000 PLN brutto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony nas podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje zespołem składającym się minimum z czterech osób (w tym lider), przy zachowaniu warunku, że jedna osoba może łączyć kilka funkcji z niżej wymienionych:
   – Lider zespołu posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe, oraz co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego dotyczącego zarzadzania realizacją przedsięwzięć teleinformatycznych o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN oraz posiadanie ukończonego, co najmniej jednego szkolenia z zakresu zarządzania projektami,
   – Ekspert ds. społeczeństwa informacyjnego, posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe, oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe, w planowaniu i realizacji co najmniej 1 projektu związanego z rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
   – Ekspert ds. technicznych w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć teleinformatycznych, posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne w kierunku telekomunikacji, posiada nie mniej niż 1 rok doświadczenia zawodowego, dotyczącego zarzadzania, projektowania i realizacji przedsięwzięć teleinformatycznych
   – Ekspert ds. szkoleń, posiada kwalifikacje z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych i szkoleniowych na poziomie uprawnień trenera/egzaminatora ECDL lub poziomie równoważnym, tj. w obszarze zastosowań komputerów i technologii informatycznych,
   – Ekspert ds. nadzoru BHP, posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe, co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego, posiada uprawnienia do wdrażania systemu BHP,
   – Ekspert ds. promocji, posiada co najmniej roczne doświadczenie z zakresu promocji lub marketingu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500 000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres gwarancji i rękojmi na wykonane usługi – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio:
1) zmiany terminu wykonania w przypadku:
– zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających (np. zdarzeń losowych, niesprzyjających warunków atmosferycznych, działań ia siły wyższej) wykonanie umowy w terminie z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.
– gdy zajdzie konieczność zamówień dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;
8. Oś. Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak