Aktualności

Podpisanie umowy na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Klimontów informuje, że w dniu 08 maja 2017 r., została podpisana Umowa Dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Klimontów – z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów. Koszt całkowity zadania 22 515,93 zł.
Środki WFOŚiGW w Kielcach – 7 880,58 zł.
Środki NFOŚiGW w Warszawie – 11 257,96 zł.
Wkład własny Gminy – 3 377,39 zł.