Aktualności

Podsumowanie realizacji projektu „Nasza wiedza – nasza pasja”

Pomysł napisania i realizacji projektu „Nasza wiedza – nasza pasja” powstał w związku z potrzebą pozyskania środków pieniężnych na realizację zajęć dodatkowych służących wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. Program projektu był efektem diagnozy edukacyjnej oraz szczegółowej identyfikacji potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli. W ofercie projektu znalazły się:

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności u uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do edukacji poprzez zorganizowanie kół naukowych oraz zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego.

Realizacja projektu „Nasza wiedza – nasza pasja” rozpoczęła się 1 sierpnia 2013 r. i zakończyła 31 lipca 2014 r.

Uczestnikami projektu byli uczniowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, zamieszkali na terenach wiejskich.

Wsparciem w ramach projektu było objętych 184 uczniów gimnazjum co stanowiło około 66% całości.

Rekrutacja uwzględniała zasadę równości szans, którą realizowano poprzez jasne i czytelne kryteria uczestnictwa w projekcie eliminujące bariery finansowe, psychiczne, była pozbawiona elementów zniechęcających do udziału w projekcie, była prowadzona w sposób zachęcający do udziału w projekcie również z punku widzenia korzyści jakie za sobą niesie udział w projekcie. Nabór do projektu przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna.

W wyniku rekrutacji zostały skompletowane listy uczestników zajęć dodatkowych w ramach następujących zadań:

Koło języka angielskiego „Edu-english”
Dzięki tablicy interaktywnej, płytom interaktywnym, dostępowi do Internetu, uczestnicy mogli korzystać z urozmaiconych pomocy dydaktycznych i wzbogacać swoją wiedzę. W ramach zajęć uczniowie kształcili wszystkie cztery podstawowe umiejętności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie.
Podczas zajęć wyrównawczych z języka angielskiego uczniowie zapoznawani zostają z najważniejszymi zagadnieniami gramatyki angielskiej (odmiana czasowników, konstrukcje i wyrażenia, czasy gramatyczne, konstrukcje bezokolicznikowe i inne).
Poza gramatyką i sprawnościami językowymi ważnym elementem zajęć było wprowadzenie, ćwiczenie i utrwalenie leksyki związanej z tematami uwzględnionymi w programie np. człowiek, dom, szkoła. Wprowadzone metody i formy pracy na zajęciach, takie jak: dyskusje, projekty, praca z Internetem, techniki teatralne, wpłynęły na atrakcyjność zajęć.

Koło multimedialne „Info uczeń”
Celem koła było zapoznanie młodych ludzi z cyfrowymi technikami fotograficznymi oraz komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia były okazją do poznania elementów fizyki, geografii, plastyki, informatyki, biologii, historii, do innego spojrzenia na otaczającą przyrodę i zabytki.
Dominującą metodą pracy podczas zajęć były ćwiczenia praktyczne przy komputerze, poprzedzane niekiedy krótką pogadanką wprowadzającą, pokazem, instruktażem lub prezentacją z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

Koło przyrodnicze „Badacz Przyrody”
Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach uczniowie zdobywali wiedzę i doświadczenia umożliwiające im poznanie otaczającego świata oraz rozbudzenie ciekawości przyrodniczej. Program był przeznaczony dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania przyrodnicze. Pozwolił zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresować jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudzał również aktywność ,uczył współdziałania w zespole, kształtował właściwe postawy i charakter młodzieży. Pogłębiając wiedzę uczniowie rozwijali zainteresowania, budowali postawę szacunku dla przyrody, nauczyli się dbać o własne zdrowie i prowadzić zdrowy styl życia.

Koło taneczne
Podstawowym celem zajęć było zachęcenie uczniów do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej, oraz innych form ekspresji, co w efekcie dało im możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy.
Ruch z muzyką wprowadzał element odprężenia, wyzwolenia z napięć, na które młodzież w szkole jest stale narażona. Ponadto ruch był takim środkiem ekspresji, który dawał możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji.
Efektem pracy na zajęciach były układy taneczne i choreograficzne do muzyki ludowej i muzyki tanecznej z różnych epok.

Zajęcia na basenie.
Głównym celem zajęć było niwelowanie wad postawy.
Zajęcia na basenie pomogły opanować sztukę pływania, przełamać lęk przed głęboką wodą, wdrożyć uczniów do zachowania ostrożności podczas pobytu nad zbiornikami wodnymi. Miały również rozbudzać zainteresowania uczniów, pomagać przezwyciężać własne słabości i uwierzyć we własne siły, wskazywać atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.
Zajęcia były dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

Zajęcia kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL
Celem prowadzonych zajęć było:

 • sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego,
 • sprawdzenie umiejętności przetwarzania oraz korzystania z edytora tekstu,
 • sprawdzenie umiejętności przetwarzania oraz korzystania z arkuszy kalkulacyjnych,
 • formatowanie i używanie podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych,
 • tworzenie i formatowanie wykresów i diagramów,
 • korzystania z sieci informatycznych.

Kurs składał się z czterech modułów.
Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów.
Zajęcia zakończyły się uzyskaniem certyfikatu ECDL START przez wszystkich uczestników zajęć.

Koło Szkolny Ośrodek Kariery.
Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, gdzie uczniowie zdobywali wiedzę o sobie, poznali zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskali informacje o lokalnym rynku pracy, poznali podstawy prawa pracy.
Działania doradcze skierowane były na przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji życiowych (nie tylko zawodowych). Przygotowanie ich do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, kształtowaniu aktywnej postawy wobec własnego życia zawodowego.

Zajęcia profilaktyczne.
Na zajęcia z pedagogiem uczęszczało 184 uczniów. Były to zajęcia indywidualne, każdy uczeń wziął udział w 1,5 godzinnym spotkaniu, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Tematyką spotkań była profilaktyka nałogów, wagary, zagrożenia WWW, agresja i przemoc.
Celem zajęć było:

 • Stworzenie zgranej grupy, która będzie stanowiła wsparcie dla jej członków na drodze wychowania, radzenia sobie z problemami i uwierzenia w siebie;
 • Lepsze poznanie i rozumienie siebie;
 • Poprawienie kontaktów z innymi;
 • Rozpoznawanie własnych predyspozycji i nauczenie się pełnego z nich korzystania;
 • Uświadomienie młodemu zagubionemu człowiekowi, że poza skrajnymi przypadkami, nikt świadomie i dobrowolnie nie chce postępować w niszczący go sposób;
 • Uświadomienie, że popadnięcie w różnego rodzaju uzależnienia, to jedna z najbardziej radykalnych i bolesnych form degradacji człowieka, powodująca utratę prawdy i wolności, kryzys więzi, wartości, miłości i wiary.

Zajęcia dla uczniów z orzeczeniem lub opinią PPP.
Zajęcia indywidualne dla 11 uczniów posiadających orzeczenie lub opinię PPP. Uczniowie objęci zostali innowacyjnymi treningami biofeedback.
Każdy uczeń został objęty 26 godzinami zajęć rewalidacyjnych oraz 10 godzinami treningów biofeedback.
Celem oddziaływań rewalidacyjnych był rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.

EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Pacjent nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu pacjenta jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG.
Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Dotyczy to m.in. sportowców (np. Adama Małysza), pilotów, menedżerów czy studentów przed egzaminami.

Wnioski
Zaplanowane działania zostały zrealizowane. Zajęcia wynikające z harmonogramu odbyły się bez zakłóceń. Zajęcia w ramach projektu prowadzono w sposób interesujący z wykorzystaniem ciekawych pomocy edukacyjnych i dużego zaangażowania prowadzących.
Wszystkie rezultaty przyczyniły się do realizacji celów projektu, ponieważ wzbogaciły ofertę edukacyjną szkoły dzięki wprowadzeniu nowych typów zajęć. Uczniowie zostali lepiej przygotowani do dalszej nauki oraz podjęcia pracy, dzięki uzyskaniu dodatkowych certyfikatów i świadectw. Dzięki atrakcyjnej ofercie edukacyjnej szkoła stała się interesująca dla młodzieży.