Obwieszczenia

Postanowienie

PG.6733.1.2018
Klimontów, 2018.04.11

Pan
Przemysław Janik
Hołdu Pruskiego 18
28-100 Busko-Zdrój

Działając na podstawie art. 123 w związku z art. 36 §1 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) – w związku z wszczętym postępowaniem na podstawie wniosku z dnia 24.01.2018, na podstawie zawiadomienia tut. organu nr PG.6733.1.2018 z dnia 25.01.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: projektowana sieć i przyłącza wodociągowe – j.ewid. 260903-2 Klimontów, Obręb: 0035 Zakrzów, 0031 Śniekozy, 0007 Goźlice, 0034 Wilkowice, 0021 Ossolin.

postanawiam

  • zawiadomić strony postępowania, że sprawy nie można załatwić w terminach określonych w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego z uwagi na fakt, iż prowadzone postępowanie wymaga podjęcia dodatkowych czynności oraz konieczności otrzymania projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego a następnie dokonania niezbędnych uzgodnień.
  • wskazać termin załatwienia sprawy – do dnia 01 czerwca 2018 r.

Uzasadnienie

W prowadzonym postępowaniu na podstawie wniosku z dnia 25.01.2018 na podstawie zawiadomienia tut. organu Nr PG.6733.1.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: projektowana sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe – j.ewid. 260903-2 Klimontów, Obręb: 0035 Zakrzów, 0031 Śniekozy, 0007 Goźlice, 0034 Wilkowice, 0021 Ossolin zaistniały okoliczności uniemożliwiające załatwienie sprawy w terminach wskazanych w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.

Przyczyny te są następujące:

Strony postępowania (właściciele nieruchomości) na których planowana jest inwestycja nie wyrażają na to zgody. Pisma i uwagi stron złożone do tut. urzędu zostały przesłane inwestorowi z prośbą o przeanalizowanie ich i odpowiedź na piśmie. Strony otrzymały wyjaśnienia na piśmie w sprawie wniesionych uwag i zastrzeżeń. Konieczny jest jeszcze czas do sporządzenia projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień.

Taki stan rzeczy spowodował konieczność zawiadomienia o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy.

Tut. organ administracji wyznacza nowy termin załatwienia sprawy – do dnia 01 czerwca 2018 r.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie:
Stronie służy prawo ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w sytuacji, kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego ani w terminach wskazanych w trybie art. 36 §1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postepowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Otrzymują:

  • adresat
  • aa.

Do wiadomości:

  • strony postępowania
  • strona internetowa Urzędu Gminy w Klimontowie
  • tablice ogłoszeń sołectw Zakrzów, Śniekozy, Goźlice, Wilkowice, Ossolin
  • tablica ogłoszeń Urzędu Gminy