Aktualności

Projekt „Klimontowskie Przedszkolaki”

Projekt „Klimontowskie Przedszkolaki” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

05.12.2019 r. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Klimontowie Barbara Bilska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Klimontów – Anny Sobolewskiej podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną na terenie gminy Klimontów oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności wśród dzieci w wieku 3-5 lat w okresie 07.2020 r. – 06.2021 r.

Projekt zakłada utworzenie jednego nowego oddziału przedszkolnego w funkcjonującym przedszkolu w Klimontowie przy ul. Szkolnej 1 oraz finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc.

Dzięki wsparciu przedszkolaków w ramach projektu wzrośnie, jakość procesu edukacyjnego dzieci przedszkolnych, nastąpi wzrost umiejętności dzieci oraz zniwelowanie deficytów.

Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Zajęcia będą realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania OWP i będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Projekt zakłada rozszerzenie oferty placówki o zajęcia dodatkowe.

Całkowita wartość projektu: 463 687,50 zł, kwota dofinansowania 393 187,50 zł.