Obwieszczenia

Protokół inwentaryzacyjny

Sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Klimontów w drodze komunalizacji niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Lp. Położenie, obręb ewid. Numer geod. działki Pow. dz. w ha Rodz. użyt. KW rodz. bud. Ilość kond. Ilość lok. mieszk. Wł. użytk., zarząd uwagi
1. Klimontów 278/6 0,1763 dr KI1S/00097652/4 Skarb Państwa  

Uwagi i zastrzeżenia do wyłożonego protokołu można składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie (pokój nr 7), tel. 158661100, e-mail: klimontow@klimontow.pl. Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń, protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu, jako załącznik do wniosku o przekazanie wymienionej wyżej nieruchomości na rzecz Gminy Klimontów.

Niniejszy protokół wyłożono do publicznego wglądu na okres 30 dni, tj. od 26 sierpnia 2019 r. do dnia 25 września 2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klimontów.