2017Przetargi

Protokół z otwarcia ofert

Protokół
sporządzony w dniu 06.04.2017r. z otwarcia ofert – Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Klimontów w 2017 r. w ramach Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Komisja, powołana Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Klimontów z dnia 29 marca 2017 roku w składzie:

 1. Edward Przytuła – Przewodniczący Komisji
 2. Danuta Potocka – Członek Komisji
 3. Małgorzata Kozieł- Karbownik-Członek Komisji

Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z zasadami działania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych oraz z ogłoszeniem Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizację i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Przed rozpoczęciem pracy wszyscy członkowie Komisji Konkursowej złożyli oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2017 Wójta Gminy Klimontów z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Klimontów w 2017 r.
Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym wg kryteriów określonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:
prowadzenie zajęć świetlicowych poprzez:

 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • poprawę sprawności fizycznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
 • organizacja zawodów sportowych,
 • zatrudnienie animatorów, instruktorów, trenerów,
 • zakup materiałów i towarów potrzebnych do realizacji zadania.

Do konkursu zgłoszone zostało 7 ofert spełniających warunki określone w ogłoszeniu.
Komisja dokonała kolejno analizy poszczególnych ofert i stwierdziła, że oferty spełniły wymogi formalne przewidziane przepisami oraz były poprawne merytorycznie.

 1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 21 27-640 Klimontów
 2. Stowarzyszenie na rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”, 27-640 Klimontów, ul. Brunona Jasieńskiego 2
 3. UKS Orlik Klimontów, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 9
 4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary, 27-640 Klimontów, Konary 88
 5. Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko–Ossolińska, Goźlice 31, 27-640 Klimontów
 6. Stowarzyszenie „Nawodzice Dzieciom”, Nawodzice 80, 27-640 Klimontów
 7. Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”, ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów

Oferty złożono w terminie od 01 marca 2017 r. do dnia 27 marca 2017 r. w skład których wchodzą zgodnie z kryteriami z ogłoszenia:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
 • oferta podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy,
 • oferta złożona na odpowiednim formularzu,
 • aktualny statut stowarzyszenia,
 • aktualny odpis z rejestru,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Po dokonaniu oceny kompletności ofert pod względem formalnym i kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2017 Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Marka Goździewskiego o przyznanie dotacji dla:

 1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 21 27-640 Klimontów w kwocie 2000,00 zł
 2. Stowarzyszenie na rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”, 27-640 Klimontów, ul. Brunona Jasieńskiego 2 w kwocie 1800,00 zł
 3. UKS Orlik Klimontów, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 9, w kwocie 8000,00 zł
 4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary, 27-640 Klimontów, Konary 88 w kwocie 1800,00 zł
 5. Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko–Ossolińska, Goźlice 31, 27-640 Klimontów w kwocie 1500,00 zł
 6. Stowarzyszenie „Nawodzice Dzieciom”, Nawodzice 80, 27-640 Klimontów w kwocie 3000,00 zł
 7. Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”, ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów w kwocie 1900,00 zł.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła: Danuta Potocka