2013Przetargi

Protokół z przetargu nieograniczonego na Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Nasza wiedza – nasza pasja”

Protokół
z przetargu nieograniczonego na Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu – Nasza wiedza – nasza pasja– współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Komisja w składzie:
1. Małgorzata Kordyka – przewodnicząca
2. Danuta Król–Chuchnowska – zastępca przewodniczącej
3. Monika Cichoń
4. Zdzisław Nowakowski

W dniu 01 października 2013 r. o godz. 1200 w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie przy ul. Zysmana 9 zgodnie z warunkami przetargu ogłoszonymi w BIP Urzędu Gminy Klimontów Komisja Przetargowa przeprowadziła postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia z przetargu nieograniczonego na Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu – Nasza wiedza – nasza pasja – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki .
W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Centrum Wspierania Pedagogiczno – Psychologicznego „Otwarte Drzwi” Socha Magdalena, Milczany 46, 27 – 600 Sandomierz
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert.
Zamawiający wybrał ofertę firmy:
Centrum Wspierania Pedagogiczno – Psychologicznego „Otwarte Drzwi” Socha Magdalena, Milczany 46, 27 – 600 Sandomierz
Liczba uzyskanych punktów: 98.
Kryteria:

 1. Cena – 45 p.
 2. Doświadczenie – 9 p.
 3. Ocena programów zajęć – 40 p.
 4. Ocena współpracy – 4 p.
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem .
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.