2018Przetargi

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu ofert

Protokół
sporządzony w dniu 26.04.2018 r. z rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury na rok 2018 r. w ramach Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Komisja, powołana Zarządzeniem Nr 19 Wójta Gminy Klimontów z dnia 26.03.2018r.w składzie:

 1. Edward Przytuła – Przewodniczący Komisji
 2. Małgorzata Kozieł-Karbownik – Członek Komisji
 3. Danuta Potocka – Członek Komisji

W dniu 11.04.2018 r. Komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert. Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z zasadami działania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych oraz z ogłoszeniem Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizację i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przed rozpoczęciem pracy wszyscy członkowie Komisji Konkursowej złożyli oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 19 Wójta Gminy Klimontów z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 r.

Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym wg kryteriów określonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania: kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury.

Do konkursu zgłoszonych zostało 5 ofert.

 1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 21, 27-640 Klimontów
 2. Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”, ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów
 3. Uczniowski Klub Sportowy Orlik Klimontów, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów
 4. Fundacja Nowoczesny Konin, ul. Kwiatkowskiego 1, pok. 210, 62-500 Konin
 5. Kółko Rolnicze w Nawodzicach, Nawodzice 92, 27-640 Klimontów

Oferty zostały złożone w terminie od 14 marca 2018 r. do 09 kwietnia 2018 r.
Komisja stwierdziła braki formalne w złożonej ofercie przez Fundację Nowoczesny Konin i wezwała Wnioskodawcę do uzupełnienia załączników.
W wyznaczonym terminie wskazanym w piśmie z dnia 11.04.2018 r. Fundacja nie uzupełniła brakujących dokumentów i oferta została odrzucona.

W dniu 26.04.2018 r. po dokonaniu oceny pozostałych ofert i kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury na rok 2018 r.

Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Marka Goździewskiego o przyznanie dotacji dla:

 1. Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin”, Ossolin 21, 27-640 Klimontów – w kwocie 5000,00 zł
 2. Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”, ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów – w kwocie 1000,00 zł
 3. Kółko Rolnicze w Nawodzicach, Nawodzice 9, 27-640 Klimontów – w kwocie 4000,00 zł

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła: Danuta Potocka