Nowości

Przebudowy obiektów kultury w Gminie Klimontów

W czwartek, 28 lutego w Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostały dwie umowy pomiędzy samorządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, oraz członków Zarządu Województwa Marka Jońcę i Mariusza Goska a Gminą Klimontów reprezentowaną przez Marka Goździewskiego Wójta Gminy Klimontów, przy kontrasygnacie Anny Sobolewskiej Skarbnika Gminy oraz umowa z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klimontowie reprezentowanym przez Marcina Śledzia Dyrektora GOK przy kontrasygnacie Wiesławy Dywan głównej księgowej GOK. W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł na operację pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów”, zlokalizowaną na piętrze budynku po byłej mleczarni pod adresem ul. Opatowska 23. Natomiast Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie na wnioskowaną operację pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ossolin”, zlokalizowaną w miejscowości Ossolin pod numerem 44 otrzymał dofinansowanie w kwocie 500 000,00zł. Zakresy prac obejmują między innymi wykonanie robót budowlanych (remonty budynków) oraz wyposażenie w przedmiotowych obiektach. W przebudowanych obiektach prowadzone będą zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów m.in. zajęcia taneczne , muzyczne ,wokalne, plastyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia rękodzielnicze, wokalne, teatralne oraz warsztaty zielarskie dla seniorów oraz zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto zostanie utworzony Klub Seniora, którego działalność będzie obejmowała wiele obszarów od organizacji wycieczek poprzez różnego rodzaju zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania seniorów.