2016Przetargi

Przetarg

Klimontów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 68658 – 2016; data zamieszczenia: 25.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: : I. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: – ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, – ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, – ubezpieczeń komunikacyjnych, – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w następujących jednostkach organizacyjnych: 1 Urząd Gminy Ul. Ul. Dr. Jakuba Zysmana 1 27-640 Klimontów NIP 8641150648, Regon 000534807 2 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie UL. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów, NIP 8641001664, Regon 001268874 3 Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkola w Klimontowie UL. Szkolna 1, 27-640 Klimontów NIP 8641151240, Regon 001176913 4 Przedszkole Samorządowe ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów, NIP 8641151122, Regon 860013490 5 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów NIP 8641548322, Regon 830370651 6 Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie Ul. Kościelna 5, 27-640 Klimontów NIP 8641895153, Regon 260205278 7 Gminny Ośrodek Kultury Ul. Krakowska 6, 27-640 Klimontów, NIP 8641150714 Regon 000804320 8 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie Ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów NIP 8641696620, Regon 000563714 9 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Klimontowie, Ul. Dr. Jakuba Zysmana 9 27-640 Klimontów NIP 8641696554, Regon 291114940 oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i jednostki pomocnicze Gminy , w tym Sołectwa. 1. UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dodatku nr 3 – Program Ubezpieczenia.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W przypadku wzrostu majątku w okresie trwania umowy, zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek, nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony, wg systemu pro rata temporis.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.04.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej; Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1.SIWZ) oraz dokumentu (punkt 6.1.2. SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. Oświadczenie o posiadaniu statutu przewidującego możliwość ubezpieczenia podmiotów nie będących członkiem towarzystwa dotyczy Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ (str. 10)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 UZP (wzór oświadczenia stanowi dodatek nr 1/str.5 – załącznik nr 1 a do oferty) 3. Ogólne (szczególne) warunki ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia) – OWU będą stanowiły załącznik nr 9 do oferty 4. Oświadczenie o posiadaniu statutu przewidującego możliwość ubezpieczenia podmiotów nie będących członkiem towarzystwa, dotyczy Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Wzór oświadczenia stanowi dodatek nr 1/str.9 – załącznik nr 7 do oferty 5. Oświadczenie wykonawcy według załączonego wzoru o informowaniu przez Wykonawcę pełnomocnika zamawiającego o bieżącej likwidacji szkód zamawiającego. (Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 6 do oferty) 6. Oświadczenie dotyczące podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi dodatek nr 1/ str. 10

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, 2. zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia, 3. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 4. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia; 5. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 6. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych, 7. zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/składek, 8. zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które mogą nastąpić w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia powyższych okoliczności Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z wejścia w życie przepisów zmieniających. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany na kalkulację ceny ofertowej. – zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie aneksu; – zmiana umowy skutkuje zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klimontów, ul. dr. J. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2016 godzina 12:30, miejsce: : Urząd Gminy Klimontów, ul. dr. J. Zysmana 1, 27-640 Klimontów (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia (dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych) obejmuje: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.04.2019.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 0.8
  • 2. Zaakceptowanie klauzul dodat.-ocena kryterium polega na przyznaniu pkt za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezp – 0.2

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NW, AC).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.04.2019.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 0.8
  • 2. Zaakceptowanie klauzul dodat.-ocena kryterium polega na przyznaniu pkt za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezp – 0.2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie NNW członków OSP.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.04.2019.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 0.8
  • 2. Zaakceptowanie klauzul dodat.-ocena kryterium polega na przyznaniu pkt za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezp – 0.2